Skip to the content

Kulturskolens bestyrelse

Formand, forældrevalgt: Karen Bente Holmgaard
Tlf. 28 29 80 74, karenbenteholmgaard@gmail.com

Næstformand, elevrepræsentant: Bent Selchau
Tlf. 20 62 79 71, b.selchau@gmail.com

Forældrevalgt: Melanie Simick
Tlf. 22 46 28 80, melanie.morten@privat.dk

Forældrevalgt: Carina Overgaard
Tlf. 23 44 14 43, overgaard@post.tdcadsl.dk 

Forældrevalgt: Carina Sloth
carinasloth78@gmail.com

Elevrepræsentant: Vakant 

Repræsentant for folkeskolerne: Dorthe Louise Hansen
Konsulent - Center for Børn og unge, dorth@mariagerfjord.dk

Repræsentant for folkeskolerne: Bente Nørskov
Skoleleder på Valsgård Skole, benor@mariagerfjord.dk

Repræsentant for byrådet: Karen Østergaard
kaost@mariagerfjord.dk

Repræsentant for byrådet: Jens-Henrik Kirk
jkirk@mariagerfjord.dk

Medarbejderrepræsentant: Maria Leer  
Tlf. 21 99 20 81, malee@mariagerfjord.dk

Medarbejderrepræsentant: Carsten Hansen
Tlf. 29 91 98 54, carsh@mariagerfjord.dk

Bestyrelsesreferater

Referat bestyrelsesmøde tirsdag d. 21/5 2024
Kulturskolen, Christiansgade 1, Hobro

Afbud: Karen Rita Østergaard

 

 1. Referat fra sidste møde
  Referatet godkendtes

 2. Takster for næste kalenderår til bestyrelses indstilling
  Taksterne er fremskrevet med samme procentsats som tidligere år (2%) Dog er pigekoret tilføjet i seneste udgave af bilaget. Pigekorets medlemmer har fra kommende skoleår brugerbetaling i lighed med resten af kulturskolens brugere. Kulturskolen har taget skridt til at hjælpe med ansøgninger om støtte for de korister, der havde brug for dette.
  Bestyrelsen indstillede de foreslåede takststigninger til udvalget for Kultur og Fritid. 

 3. Status for tilmeldinger og elevtal for det kommende skoleår. Herunder orientering om online kampagne.
  Det øjeblikkelige antal tilmeldte aktivitetselever for det kommende skoleår er 444. Til sammenligning var tallet på dette tidspunkt sidste år 410. Dette er en fremgang i forhold til sidste år på 8,3 %. Antallet at aktivitets elever for indeværende skoleår endte på 738, og der er ikke noget der taler for, at Kulturskolen ikke mindst når dette antal. Hvis den procentvise stigning, som vi ser lige nu holder sig i resten af optaget, ender antallet af elever på 802 elever for det kommende år. Dette tal er kun til anskueliggørelse, vi ved endnu ikke om der er nogle forandringer i søgemønstret, der taler for at tællet bliver højere eller lavere i den resterende tid frem mod næste år.
  Brugen af en venteliste drøftedes, der er argumenter for og i mod, men det er ikke aktuelt på nuværende tidspunkt, hvor langt de fleste kun oplever at være på en venteliste i kort tid.
  Der har i år været en stor stigning i antallet af prøvetimer, som potentielle nye elever har bestilt efter kulturskolens aktiviteter i uge 17-
  Kulturskolen har i år lavet en online kampagne og lavet hustandsomdeling af folderen.

 4. Kulturskolens samarbejde med andre aktører i kommunen i indeværende undervisningsår.
  Unge-kulturpedel: dette er meget spændende og kulturskolen, vil meget gerne bidrage til at dette bliver bæredygtigt på længere sigt.

  Politisk Folkemøde: Kulturskolen bidrager med indhold og har mange samarbejdspartnere både uden og inden for Kultur og Fritid. Herunder Projektet unge sætter spor i Mariager.

  Udsmykning i Ishuset: Et godt eksempel på den måde kultuskolen gerne vil samarbejde med unge på, er den udsmykning af Ishuset, der har været styret og udført af de unge selv, med kulturskolen som en understøttende partner.

 5. Status for kvalitetssikringsarbejdet
  Vi er ikke helt så langt, som vi havde planlagt oprindeligt. Arbejdet har været nedprioriteret til fordel for opgaver, der var mere påtrængende i en periode hvor kulturskolen var udfordret på personaleområdet.

 6. Evt.
  Budget 2025: Kulturskolen har spillet ind med den besparelse, der ligger i indføring af brugerbetaling i pigekoret.

  Samarbejde med ungdomsskolen: Kulturskolen samarbejder med ungdomsskolen i forbindelse med en summer camp i begyndelsen af juli.

Referat bestyrelsesmøde tirsdag d. 1/2 2024
Kulturskolen, Christiansgade 1, Hobro

Afbud: Maria Leer, Jens-Henrik Kirk

 1. Referat fra sidste møde
  Referatet godkendt.

 2. Årets økonomiske resultat
  Årets resultat blev et mindreforbrug på 834.256.- Dette betyder at vi i 2023 nedbragte mindreforbruget betragteligt og havde vi ikke været nødsaget til at udsætte div. Projekter til 2024 var vi også kommet inden for den aftale ramme på 10%.

  De midler der forventes overført til 2024 bruges på følgende måde:

  Investeringer i instrumenter og inventar. Pga almindeligt slid er der behov for indkøb. Forventet forbrug i 2024: 210.000 kr.

  Forbedringer af lokaler og opholdsrum med det formål at skabe bedre og mere inkluderende læringsrum. Forventet forbrug i 2024: 325.000 kr.

  Projekter der styrker Kulturskolens tilstedeværelse og rekruttering i kommunens hovedbyer. I 2024 er det planlagt at gennemføre en række projekter, der skal styrke Kulturskolen tilstedeværelse og samarbejde med aktører i kommunens hovedbyer. Forventet forbrug i 2024: 287.000 kr.

  Indkøb af materiel til Ishuset. Brugen af Ishuset intensiveres i disse år. Dette med et større slid på inventar og instrumenter til følge
  Forventet forbrug i 2024: 21.000 kr.

  Indtægterne i 2023 viste sig på flere områder at blive større end budgetteret. Samtidigt er der brugt betydeligt flere penge på instrumenter, end det var budgetteret. Dette skyldes at opsparede midler blev brugt til en række større engangsinvesteringer i instrumentarium.
  Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

 3. Pædagogisk sparring på Kulturskolen

  Kulturskolen har startet en ny systematisk ordning, der sikrer at underviserne overværer hinandens praksis og at der er sat tid af til en efterfølgende sparring. Ask fortalte om tankerne bag.
  Carsten fortalte om hvordan det fungerede i et undervisningsperspektiv og bestyrelsen stillede spørgsmål til om det var muligt at vælge hvad man gerne vil observeres på. Den faglige sparring har også tydeliggjort nogle muligheder for tværfaglighed.
  Ask fortalte også om workshopugen og hvordan fagene spiller sammen i den uge.
  Bestyrelsen giv udtryk for at indsatsen er en god ide.


 4. Samarbejde med Ungdomsskolen. Perspektiver og konkrete planer
  Kulturskolen har indledt et samarbejde med Ungdomsskolen omkring en summercamp. Formålet er at nå nye brugere og at give underviserne mulighed for at se andre pædagogiske tilgange til arbejde med unge, lige som at Kulturskolen tilgange til samme målgruppe bliver tilgængelig for ungdomsskolen medarbejdere.
  Bestyrelsen drøftede, hvordan sådan et samarbejde kan åbne kulturskolen døre op for nye brugere og hvad man kunne se for sig i fremtiden.
  Bestyrelsen foreslog at man tager nogle af de unge fra målgruppen med i udviklingen. Det blev ligeledes foreslået at lave en video i forbindelse med campen.

 5. Kulturskolen som en del af Kultur og fritids strategiske arbejde.

  Fagenheden har udpeget en række fokusområder der skal hjælpe med til at institutionerne, biblioteket, kulturskolen, ungdomsskolen, Biecenteret gennem samarbejder kan være med til at løfte nogle af kommunens centrale visioner og strategier.

  I den forbindelse drøftede bestyrelsen ”Frivillighed og samskabelse”. Nærmere betegnet hvilke områder man kunne forestille sig indsatser på. Indsatser der styrkede borgenes aktive deltagelse i det lokale kulturliv i kommunen.

  Indkomne ideer på mødet:

  Julearrangementet på maritimt kulturcenter.

  Festival of Europe, sange fra forskellige europæiske lande.

  På samme festival kunne man lave et kæmpe stort lærred, hvor man bidrager med forskellige kulturer.

  En børnefestival. Med lokal børneoptræden samt professionelle.

  SFO festival. Med egne aktiviteter op optrædener fra børn.

  Lave noget for den ældre del af kommunens borgerer. Old boys sammenspil evnt. i samarbejde med. Biecenteret.

  Måske skal man se på at knytte an til noget eksisterende. Så man løfter noget, der allerede lever.
  Hobro Drummers kunne genoptages.

 6. Evt.
  Næste bestyrelsesmøde bliver den 21.5. 17.00-18:30

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 13/11 2023 fra kl. 17.00-18.30
Kulturskolen, Christiansgade 1, Hobro

Afbud fra Jens-Henrik Kirk og Dorthe Hansen

 1. Referat fra sidste møde
  Referatet godkendt

 2. Fremtidens Korskole
  Opdatering på hvordan processen forløber. Claus og ask orienterede om at der lige nu fokuseres på skolekorsområdet, samt på at skabe gode overgange mellem de eksisterende tilbud med det formål, at få flere til at beskæftige sig med et kulturfag i længere tid.

 3. Kvalitetssikring. Opdatering på arbejdet og drøftelse af nøgletalskatalog
  Ask præsenterede kulturskolen nøgletalskatalog, som er under udarbejdelse. Kataloget fortæller bl.a om kønsfordelingen i kulturskolen, undervisningssteder og opgjort i områder med det formål, at monitorere hvordan Kulturskolen er tilstede geografisk i kommunen. Kataloget ser også på hvordan aldersfordelingen på eleverne er, med det formål at vi kan forholde os til udviklingen på længere sigt. Ledelsen arbejder videre med kataloget således at der også bliver tydelige data på det enkelte fag.


 4. Økonomi opfølgning 2023
  Økonomien ser solid ud og resultatet for 2023 bliver positivt. Der er i 2023 foretaget en del investeringer i instrumentarium. Dette betyder at der i kommende år forventeligt vil være færre udgifter til dette. Samtidigt bliver resultatet for 2023 påvirket af at kommunen opfordrer til at man er tilbageholdende med nye udgifter. Det betyder at kulturskolen skubber nogle udgifter til etablering af nye lokaler til 2024.

 5. Økonomi Budget 2024
  Budgettet for 2024 er bla. påvirket af processen med at integrer korskolen og resten af Kulturskolen. Bl.a. er Bestyrelsens opfordring om at indføre brugerbetaling i pigekoret lagt til grund for budgettet.

 6. Evt.
  Næste møde bliver d. 1. februar 2024 kl. 17.00-18.30

 

 

Referat bestyrelsesmøde tirsdag d. 5/9 2023 fra kl 17.00-18.30
Kulturskolen, Christiansgade 1, Hobro

Afbud fra Karen Østergaard og Dorthe Hansen

 1. Referat fra sidste møde
  Referatet godkendt

 2. Fremtidens Korskole. Ny strategisk proces vedr. korskolens aktiviteter og sammenhæng med Kulturskolen i øvrigt

  CLO redegør for baggrunden for det fremsendte forandringspapir vedr. korskolen.
  Med udsigten til et faldende elevtal i kulturskolens korafdeling har det været påkrævet med et ændret fokus på driften.
  Det er hensigten at bringe korskolen tættere på den øvrige kulturskoledrift, og skabe bedre vilkår for undervisning med fokus på bredde såvel som øvede elever.

  Kommentarer og spørgsmål:
  Positivt med fokus på ”skoledelen” frem for koncertvirksomhed
  Dejligt hvis der fremover er mulighed for at rumme elever, der tidligere blev valgt fra.
  Fyrtårnet, hvad tænker Kulturskolen, der skal til for bevare stoltheden for korenes resultater, og er der sikret opbakning fra forvaltningen?

  Fokus indefra koret: Dejligt med mere fokus bredde. Under den sidste tid har fordelingen af soloer til yngre sangere har kostet på kvaliteten.

  Det ville være rimeligt, at der var egenbetaling for at deltage i pigekoret.
  Mellanie: jeg vil gerne bakke om op om at indføre elevbetalingen i pigekoret.

  Det har været gratis, men hold nu op forældrene har måtte lægge mange timer.

  Bestyrelsen indstiller at der indføres betaling i pigekoret.

   

 3. Status på elevtallene for det kommende år
  Ask redegjorde for bilaget vedr. elever til den kommende sæson.
  Udvikling blandt elever på hold er fortsat negativ, men til gengæld er antallet af skoleelever stigende nu for andet år i træk.
  Bestyrelsen spurgte til hvordan kultuskolens elevtal så ud hvis de sammelignes med lignende kulturskoler. Svaret hertil var, at vi ikke kan sammenligne dette års tal med andre skoler endnu. Dette kan vi først gøre næste år, når Danmarks Statistik udkommer med data for indeværende år.


 4. Orientering om valg
  Bent Selchau, Karen Bente Holmgaard, og Melanie Simick har alle ønsket genvalg, og er hermed valgt for en ny periode

 5. Orientering fra udvalgsmedlemmer om igangværende budgetforhandlinger

  JHK : Ud af 56 ansøgere er Flemming Poulsen er ansat i stillingen som fagchef for Kultur og Fritid. ”Flemming er Scoop for kommunen. Driftig og i øjenhøjde.”

  Budget: Det er lykkedes næsten at friholde Kultur og fritids området, da en del midler kunne omposteres fra ikke anvendte midler

  Fyrkat: Eventuel optagelse i Unesco verdensarv kan være af meget stor betydning for besøgsantal til kommune. Det afgøres i september måned. 

  Undersøgelse på biblioteksområdet kan på sigt medføre en ændring på driften.

  Etableringen af et Kulturhus/biograf nærmer sig sidste fase

 6. Evt.
  Næste møde aftalt til den 13. november kl. 17:00 -18:30

 

 

 

 

 

Referat bestyrelsesmøde tirsdag d. 3/5 2023 fra kl. 18.00-20.00
Kulturskolen, Christiansgade 1, Hobro

 1. Referat fra sidste møde
  Referatet er godkendt

 2. Takster for næste kalenderår til bestyrelses indstilling
  Ask fremlagde taksterne, der er fremskrevet med 2% i lighed med tidligere år. Taksten for Forældre barn er fremskrevet yderligere på baggrund af at antallet undervisningsgange er blevet fordoblet. Taksten for voksenundervisning med 10 undervisningsgange bliver hævet med 25%, fordi der er ekstra administration forbundet med de kortere forløb.
  Bestyrelsen vedtog taksterne for 24/25

 3. Status for tilmeldinger og elevtal for det kommende skoleår
  Kulturskolen er i gang med en hustandsomdeling af tilmeldingsfolderen og har lavet skole projekter på tre skoler i kommunen, ligesom der er arrangementer til Open By Night i Hobro. På nuværende tidspunkt ser tilmeldingerne ud til at være på niveau med de tidligere år. Der er dog god tid til rekruttering endnu.
  Det blev foreslået at kulturskolen tydeliggør i sin kommunikation på Aula, at det er blevet lettere at se hvad man kan gå til på de forskellige lokationer i kommunen.
  Det blev også forespurgt om Kulturskolen kunne hjælpe med til at facilitere samkørselsordninger. Det kunne være på Facebook.
  Bestyrelsen drøftede forskellige fordele og ulemper ved de platforme der er tilgængelige for at komme ud med budskabet om at tilmeldingen er åben.

 4. Kulturskolens samarbejde med andre institutioner i kommunen i indeværende undervisningsår. Herunder Uge 17 projektet, gymnasiet, Ishuset
  Kulturskolen har lavet pædagogiske forløb på tre skoler i kommunen. Det betyder at undervisere fra Kulturskolen og de lokale lærere har samarbejdet om at udvikle indhold til ugen. Formålet var at styrke relationerne til lokale lærere og elever. Der har været rigtige gode tilbagemeldinger på dette.
  En aktionsgruppe på kulturskolen har taget initiativ til at oprette et nætværk for musiklærerne på kulturskolen, grundskole og gymnasium.
  Samarbejdet med Gymnasiet omkring musikundervisningen fortsætter. Det er en løsning, som begge institutioner er meget glade for, og som er med til at vi kan holde kontakten til målgruppen.
  Miljøet i Ishuset er inde i en positiv undervisning og betyder at det er muligt at forbinde forskellige ungegrupper i kommunen.

 5. Særlige resultater i indeværende år; Fællesangsaftener, MGK elever, Glad med sang, Pigekoret turne til Tyskland
  Ledelsen berettede om ovenstående resultater

 6. Høring i forbindelse med kommunens ny handicapstrategi
  Claus orienterede om høringen og om hvordan strategien tænkes ind i Kultur og fritids strategi.

 7. Evt.
  Carsten orienterede om at kulturskolens trivselsundersøgelse er blevet gennemført og at resultaterne viser et godt og forbedret arbejdsklima.

Referat bestyrelsesmøde tirsdag d. 31/1 2023 fra kl. 18.00-20.00
Kulturskolen Christiansgade 1 Hobro

Afbud fra Carsten Hansen, Karen og Carina O.

 1. Referat fra sidste møde
  Referatet er godkendt
  Fremover sendes link til referat i mail til bestyrelsens medlemmer.

 2. Sangkonsulentens arbejde
  Gritt redegør for hvordan hun igennem hendes virke medvirker til at fremme sangaktiviteter i Mariagerfjord kommune. Ansættelsen er på 18.5/37 i en ansættelsen der tidsbegrænset til tre år.
  Aktiviteterne strækker sig fra at medvirke i korundervisningen på kommunens institutioner, til at varetage arrangementer der har til formål at styrke netværk imellem undervisere. Herudover har Gritt lavet arrangementer med fællessang i forskellige sammenhænge.
  Hvordan eksponeres aktiviteterne? I Kulturfjorden, artikler, og andre kanaler der skønnes at være relevante for modtagerne. Kunne tilbuddet evt. fremgå af kommunens hjemmeside? Dette skal undersøges nærmere.

 3. Det økonomiske resultat for 2022
  Det netop afsluttede regnskab for 2022 endte med et mindre forbrug 1.2 million kr.
  Midlerne er overført til 2023 budget og øremærket indsatser der både rummer indkøb af instrumenter, forbedringer af arbejdsmiljøet, nyt gulv i danse/drama lokalet og en styrkelse af miljøet af de fire hovedbyer.

 4. Strategiarbejde på Kultur og fritids område
  Det har været ønsket at arbejde med byrådets nye vision og målrette samarbejdet i Kultur og Fritid.
  Arbejdet har til formål at afdække samarbejder i mellem Kultur og Fritids institutioner med udgangspunkt i ”Kulturelle fyrtårne” og Ungeliv” som de fremgår af visionen.
  Hvad betyder i jeres forståelse ”vi er stolte af vores kulturarv?”:
  Eksempler kunne være: Fyrkat, Bies Bryghus, Saltcentret, HIK og Pigekoret. Byrådet har haft til hensigt at vise mangfoldigheden i kommunen for borgere der påtænker at flytte til kommunen. Udvalget for Kultur og Fritid vil lave introduktion til de kulturelle tilbud, der tilbydes tilflyttere og nytilkomne borgere.
  Kulturarven kunne også være tilbud til børn og unge i institutioner.
  Jævnheden, bondeslægter, de store industrier; cement, salt og handel.
  Der kom ligeledes tanker frem om Kultur & Fritid kunne bidrage til den generelle fortælling om kulturen i kommunen, f.eks i forbindelse med modtagelsesmøder for nye borgere.
  Hvad betyder et ”Mangfoldigt og pulserende kulturliv?”:
  Det kan være svært at opretholde en stærk tilknytning til kommunen, når der er en del handel der går til andre omkringliggende byer.
  Mange koncerter, nogle arrangeret af frivillige, men antallet af koncerter er støt stigende.
  Virksomheder der beskæftiger sig med teknologi og brint kan kombineres med kulturtilbud og genfortælle historien om Mariagerfjord kommune.

 5. Evt.

   

 

Referat bestyrelsesmøde tirsdag d. 22/11 2022 fra kl 18.00-20.00
Kulturskolen Christiansgade 1 Hobro lokale 310

 1. Velkomst og sang

 2. Referat fra sidste møde
  Referatet godkendt

 3. Velkomst til nyt medlem af bestyrelsen
  Introduktion til Carina Sloth skoleleder på Vindblæs friskole nyt medlem af bestyrelsen.
  Karen Østergård erstatter Trine Blåbjerg udpeget af udvalget for kultur og fritid

 4. Udkast til årshjul for bestyrelsens arbejde

  Udkastet til det kommende årshjul inddrager det pågående arbejde med kvalitetssikring og de indsatsområder der er beskrevet heri indskrives i årshjulet for bestyrelsens arbejde.
  Tilføjelse: bestyrelsen vil gerne modtage invitationer til arrangementer i Kulturskolen gerne som samlet invitation. Evt. til korskolens julekoncert eller andre fællesarrangementer.
  3. kvartal tilbagemelding fra udvalget for K og F orientering igangværende budget forhandlinger.
  Tilbagemeldinger fra udvalget som fast punkt på dagsordenen for at sikre at relevante emner kommer på dagsordenen.

   

 5. Handlingsplan undervisningsmiljøvurdering

  Med udgangspunkt i det spørgeark alle elever fik fremsendt 17/1 kom der 128 besvarelser. På baggrund af de mange besvarelser er tematikker samlet i en arbejdsgruppe bestående af undervisere administrativt personale og ledelse.
  Ud af dette arbejde er denne handlingsplan udarbejdet.
  • Tilrettelæggelsen af undervisningen:
     Skift imellem elever, Aflysning af lektioner mulighed for vikar
  • Fælleskaber:
     Flere piger end dreng vægter fælleskabet, der udarbejdes en spørgeramme der belyser hvordan vi kan understøtte den bedste ramme for fælleskabet.
  • Fysiske rammer:
    Gulvet er hårdt at danse på i dramalokalet, dette søges udbedret
  • Kreativitet, færdigheder og uformelle læringsrum:
    Vi vil gerne igangsætte en bevægelse imod at eleverne modtager flere forskellige tilbud til at understøtte læring og udbytte
  • Kommunikation
    Der er en udvikling imod at vores brugere ikke anvender fb så meget som tidligere Vi vil i højere grad monitorerer vores trafik på sociale medier og blive          klogere på hvordan. Det er vigtigt at vi får mere gang i medier som tik tok og instagram. 6. Forventet økonomisk resultat 2022
  På indtægtssiden er der en mindre udfordring som dog opvejes af at en del udgifter er mindre end forventet, herunder posten som kulturskoleleder der i seks af årets måneder har været vakant.
  Overførelsen med maksimum på 10 procent skal dog holdes for øje.
  Det kan være formålstjenesteligt at bestyrelsen laver et indlæg til udvalget for at beskrive den tiltænkte anvendelse af mindre forbrug.​


 7. Evt.​
  Hvordan sikres at der sker en udveksling med NUS og det igangværende Ungdoms symfoniorkester under Aalborg Symfoniorkester.
  Hvad kan MFK gøre?
  ​Political festival of Europe - kan Mariagerfjord Kulturskole bidrage med europæisk musik, og er det muligt at ”sælge” mere​

 

Referat bestyrelsesmøde tirsdag d. 27/9 2022 fra kl 18.00-20.00
Kulturskolen Christiansgade 1 Hobro lokale 310

 1.  Velkomst og sang

 2.  Referat fra sidste møde
     Referatet Godkendt

 3. Afholdelse af valg til bestyrelsen i henhold til vedtægter
  Den igangværende proces med at hverve medlemmer til bestyrelsen, har PT resulteret i en stiller til den vakante post som forældrerepræsentant. Der mangler stadigvæk stiller til elevrepræsentantposten

 4. Status på elevtallet
  Der er for første gang siden covid-19 en svag stigning i elevtallet for individuelle brugere.
  Der er dog stadigvæk ikke sket en turnover for holdelever.
  Er der gjort nok for at eleverne tilbage?
  Er det muligt at bruge den kommunale frikortordning mere offensivt?
  JH tager sagen med til Udvalget

 5. Økonomiopfølgning
  Status er ganske god for kulturskolen, og konti følger med margen budgettet.
  Der er er foretaget små ændringer i forhold til det fremsendte. Men der er tale om korrektioner der udelukkende har kontomæssig karrakter.
  I den fremviste rapport er der tillige god plads til at igangsætte indsatser.

 6. Kvalitetssikring og strategi på Kulturskolen
  Claus fremlægger oplæg til arbejdet med kvalitetssikring på Mariagerfjord Kulturskole.
  KS har til hensigt at bidrage til at træffe beslutninger der har rod i reelle observationer fra driften af kulturskolen.
  Arbejdsgrupper og ledelsen arbejder i fælleskab på at afveje kvaliteten af de data systemet har til rådighed og tolkning af samme. Det er hensigten at KS skal bidrage til udvikling af skolen med delkvalificering i bland medarbejdere, bestyrelsen og lokal MED
  Det er en forudsætning at systemet producerer viden under indkøringsperioden, og forholder sig relevant i alle faser af arbejdet. Den opbyggende fase af arbejdet er berammet til at være afslutte i 2025
  Udkast til kvalitetssikringspolitikker:
  • Nye brugere
  • Læringsmiljø og faciliteter
  • Kompetenceudvikling
  • Relevans
  • Andre områder kunne være:

Opmærksomhed på:
• At systemet andrager en passende størrelse
• At inddragelsen ikke skygger for kerneopgaven og tager tid fra samme.

    7. Evt.

Referat bestyrelsesmøde tirsdag d. 14/6 fra kl 17.00-19.00

Kulturskolen Christiansgade 1 Hobro lokale 310

Tilstede: KB ML CAH DH BS CO CEO

 

 1. Velkomst og sang ved Karen Bente

 2. Præsentationsrunde

 3. Valg af ordstyrer
  Karen Bente blev valgt
 4. Godkendelse af referat
  Referatet fra mødet d. 8. februar godkendt

 5. Budget 23, besparelseskatalog på ½ %
  Tekst fra sparekatalog:
  'Kulturskolen bistår i dag til et løft af undervisningen på skoler og institutioner i kommunen. Forslaget kan indebære en reducering af samarbejdsprojekter mellem Kulturskolen og institutionerne i kommunen. Det kan betyde, at institutionen i visse samarbejder skal stille med en medarbejder sammen med kulturskolen, eller at de skal betale den reelle udgift til samarbejdet. Dvs. 410 kr. pr time frem for 275 kr. pr. time, som det er i dag. I dag finansierer Kulturskolen 1/3 af udgiften. Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger Det vil resultere i en mindsket tilstedeværelse ude hos børnene i deres hverdag, og muligheden for Sam skabelse af kulturtilbud i bl.a. folkeskolen kan blive minimeret.'

  DH under den igangværende udarbejdelse af en strategi på 0-18 området kan der evt. afsættes midler øremærket til samarbejdet imellem Kulturskolen og folkeskolen.
  CO Det er kulturskolens ønske at bidrage konstruktivt til samarbejdet med folkeskolen.
  Den fremtidige model kan måske klargøre hvilken ydelse der kan tilbydes under hvilke forudsætninger. Det er væsentligt at huske størrelsesforskellen imellem folkeskole og kulturskole. Igennem udarbejdelse af afgrænsede projekter kan vi dog reelt levere et løft på udvalgte skoler.

 6. Kulturskolens samarbejde med andre institutioner i kommunen i indeværende undervisnings år
  Der er tale om gentagelse af igangværende opgaver her under: skolekor, UMV, Musik, Billedkunst på Værested,
  T klasser på Søndreskole
  Herudover koncerter og turné på såvel folkeskoler og gymnasiet.
  A+ A niveau sammenspilsundervisning på gymnasiet
  Kulturvitaminer, Performancelinje på Rosendalskolen,
  Herudover nye tiltag i den kommende sæson:
  SFO musik i Hadsund. Billedkunst i Kultusvitaminer


 7. Kulturskolens takster 23/24
  Bestyrelsen godkender de indstillede takster

 8. Status på elevtallet for kommende undervisningsår

  Note: De fremsatte tal for indeværende år er et øjebliksbilede pr 1/6 og ikke det fulde elevtal for de øvrige sæsoner
  CO: Der er en generel nedgang i elever over en årrække, og der kan være nødvendigt at nedvarsle på enkelte områder. Herudover så er det vigtigt at revitalisere kerneydelsen - så vi bliver bedre til at bygge bro imellem vores aktiviteter så vi sikre at elever får øjnene op for alle vores aktivister på tværs af fag og afdelinger.
  KB: Er det ikke muligt at sparre med andre institutioner om at overkomme de udfordringer vi som branche står for?
  CEO: Det er også vigtigt at det er rart at tilgå vores tilbud.
  Det er er ikke nok vi har et fagligt højt niveau hvis der ikke er god trivsel.
  CAH: Eleverne kommer ikke af sig selv, det er vigtigt med det opsøgende arbejde, ”det er vigtigt at være hvor dine venner er”
  CO: Det er vigtigt at vi husker indholdet af kernen og herigennem være attraktive for vores brugere.
  CO: Fordybelsen kan komme mere i fokus. Måske kan kulturskolen udvikle tilbud til eleverne, der hjælper dem med at spille/øve uden for selve undervisningen
  CEO: kan man placerer en del af undervisningen i løbet af ugen?
  Øve- påmindelse eller lign.

  Der blev ligeledes talt om at systematisere den åbne undervisning, der allerede finder sted. 9. Drøftelse af behov for nøgletal

  Der er behov for frafaldstal, hvor det han aflæses på hvilke alderstrin eleverne stopper med at gå i Kulturskolen. Dette kan bruges til at målrette div. Indsatser. 10. Evt.
  Claus sender en doodle ud med bestyrelsesmøder for det kommende år i august.

 

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 8. februar fra kl. 17.00-19.00
Kulturskolen Christiansgade 1 Hobro lokale 310

Fremmødte:
Maria, Nana, Carsten, Melanie, Bent, Trine, Karen Bente, Ask, Dorthe

 

 1. Velkomst og sang ved Karen Bente og Bent 

 2. Valg af ordstyrer og referent
  Præsentation af bestyrelsen for nye medlemmer

 3. Godkendelse af referat fra seneste møde
  Referatet blev godkendt

 4. Procedure for ansættelse af den kommende kulturskoleleder
  Udpeget til ansættelsesudvalget fra kulturskolebestyrelsen: Bent Selchau og Simon Griis fra Biecenteret. MUUSMANN varetager processen. Der forventes ansættelse pr. 1. juni. Proceduren kan ses i udsendt bilag. Prisen er 84.000, hvoraf kultur og fritidsforvaltningen betaler halvdelen. Der er kommunale krav til ansættelse af en leder på niveau 4, hvorfor MUUSMANN er valgt til at stå for det.

 5. Præsentation af medarbejdergrupperne ”Aktionsgrupper”
  Målet er at skabe et øget output til glæde for eleverne.
  Der er dannet aktionsgrupper, der skal bidrage til løsningen af opgaver inden for 4 temaer/områder:

  • Kreativitet og nyskabelse
  • Samspil og fællesskab
  • Kulturskolen – de indre linjer
  • Camps, workshops og ture

  Se bilag for yderligere om: formål, muligheder, udfordringer, brugerperspektiv m.m.
  Hver gruppe arbejder konkret med de aktiviteter, som grupperne finder mest relevante og nemme at starte med; umiddelbart realiserbare.
  I grupperne er der forsk. faglige kompetencer. Det opleves som kvalificerende og giver medindflydelse og medansvar, og indimellem som at være på udebane, når effektfulde handlinger skal realiseres. Tiden til opgaven er prioriteret, så der er mulighed for at komme i mål med opgaven.
  Se bilag fra Asks fremlæggelse.


 6. Fremlæggelse fra gruppen ”Kulturskolen de indre linjer”. Emnet er Kommunikation (Nana)
  Se udsendt bilag: ”Spilleregler”.
  Det er præsenteret for medarbejderne og taget godt imod.


 7. Kulturskolens status ”Har Covid-19 påvirket vores relevans og muligheder?” oplæg v Ask

  Se Asks oplæg: Faldende elevtal på kulturskolen.
  Hvordan skabes kontakt til børn og unge – der tidligere valgte kulturskolen - i de miljøer, hvor de er?
  Adgang via folkeskolerne med budskabet: elevernes deltagelse i kulturskolen giver eleverne kompetencer, der kan bruges i folkeskolen.

  Der er udarbejdet en skabelon for en samarbejdsaftale med henblik på at gøre samarbejdet nemt.

  Hvordan kan kulturskolen hjælpe folkeskolen med at finde ud af at “få folkeskolen til at swinge mere” (citat Mikael Lytken) ind i folkeskolen – ud over det obligatoriske, der skal foregå? Og i en virkelighed, hvor nogle skoler ikke har uddannede musiklærere.

  Carsten har været på et kursus, der vil kunne bidrage.
  Idé: invitere elever ind på kulturskolen og opleve miljøet og de sejre og nye venskaber, som det at gå i kulturskolen kan give.

  Karen Bentes læserbrev var godt. Det følges op af flere.

  Når det er muligt for corona, genoptages aftalen om kaffemøder mellem folkeskolemusiklærere og kulturskolemusiklærere. 8. Ambassadører KB
  Se Karen Bentes slides: Ambassadøridé. Eleverne som ambassadører til jævnaldrende.
  Relationsopbygning i trin.
  Der skal fokus på alle elementer, som kunsten kan bibringe.
  Kan der arrangeres et debatmøde med deltagere fra bl.a. folkeskolerne, hvor f.eks. Peter Vuust holder oplæg?

 9. Kulturskolens økonomiske resultat for 2022 herunder overførsel af midler
  Se udsendt bilag: Overførsel 2021-2022.


 10. Evt.
  Intet

 

Referat Bestyrelsesmøde 6/12 2021

Møde 17.00 – 19.00 herefter spisning.

Tilstede: Dorthe Louise Hansen, Jane Grøn, Karen Bente Holmgaard, Bent Selchau Carsten Høj Hansen, Maria Naja Leer, Jesper Vinther, Melanie Simick, Mikael Lytken, Finn Svit og Ask Andreassen (ref.)

Velkommen ved formanden. (Evt. sang)

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

 

Økonomi (budgetopfølgning/forventet årsresultat). Fremlægges på mødet.

Enkelte poster er justeret da forskelige forhold stadigvæk påvirker regnskabet, herunder lederafgang.

Korskolen har ikke haft en indtjening der helt når det beskrevne niveau, men til gengæld er midler afsat til aktiviteter heller ikke benyttet fuldt ud. Dette forhold kan tilskrive ovid-19

Midler hensat til kommende sæson gør at regnskabet går i nul såfremt de lovede 100.000 fra fagenheden tilføres rammen.

Såfremt der ikke tilkommer yderligere nye elever vil økonomien dog komme potentielt i fare i sæson 2023 med personale reduktion som mulig konsekvens.

Der er givet tilsagn om 250.000 kr. til projektet ”Glad med sang” et projekt der sammen med Hjørring Musiske Skole, og Aalborg Kulturskole skal bringe muligheden for sang til unge med diagnoser i ind i hverdagen.  I vores kommune vil samarbejdspartnerskolen være K klasserne i Arden.

 

Billedkunst området ved Maria

Igennem film og oplæg fortæller Maria on stillingen som billedkunstunderviser. Faget læses i Arden, Mariager, Hadsund og Hobro. Eksempler på arbejdsmetoder der er sjove for eleverne, men også bibringer reel læring og færdigheder. Samarbejde med Kunstetagerne omkring udstillinger og tematikker. Samarbejde med Væresteder fjordgade med tilbud for borgerer der måske ikke normalt søger vores tilbud.

Korskolens pejlemærker (sangkraft 25). Ved Finn.

Kommunen har givet tilsagn om 100.000 kr. til nye indsatser i korskolen. De 100.0000 kr. bliver suppleret med 100.000 kr. fra sangens hus og hermed er vejen banet for at udvide korskolen. Udvidelsen skal tilgå bredden, og det er hensigten at lave korsang for alle fra barndom til alderdom. For at få flere muskler på området er det planen at ansætte en sangkonsulent der kan varetage opgaven i hele kommunen.

Ledelsen orientere (kort)

Deltagelse i julens arrangementer for bestyrelsesmedlemmer - alle er indbudte og velkomne.

Kulturskolen nyder godt af arbejdet i aktionsgrupperne, det afspejles I bla. Bedre skiltning til skolen, nyt image af kulturskolehuset med bla. vinduesvinyler. Samarbejdsgrupper med folkeskolen for at styrke båndet imellem institutionerne.

Evt.

Intet

Referat bestyrelsesmøde 3/11 2021:

Tilstede: Dorthe Louise Hansen, Jørgen Egebjerg Pontoppidan, Jane Grøn, Karen Bente Holmgaard, Bent Selchau Carsten Høj Hansen, Maria Naja Leer, Jesper Vinther, Melanie Simick, Mikael Lytken
Afbud: Morten Appel Bækgaard

Valg af ordstyrer:
Finn (I Mortens fravær Finn)


Godkendelse af dagsorden:

Godkendt


Velkommen til nye medlemmer og bestyrelsens opgavero Link til vedtægterne (herunder bestyrelsens opgaver) :
       https://www.mariagerfjordkulturskole.dk/om-os/vedtaegter/
o Visions og missions grundlaget:
       https://www.mariagerfjordkulturskole.dk/om-os/formaal-og-vision/


Bestyrelsens konstituering:

Da Morten forlader skolens bestyrelse er det påkrævet af en ny formand vælges.
Efter kortere valgproces vælges følgende til posterne.
Formand: Karen Bente Holmgaard
Næstformand: Bent Selchau

Økonomistatus 2021

Vedhæftet er resultatforventning til 2021.

 

 • Alle voksenkor og kammerorkestret er igen i gang.
 • Alle voksenhold har flere pladser, dog er der fremgang i deltagerantal.
 • Korskolen har pladser til flere unge sangere – vi holder åben for løbende optag.
 • Vi har øget antallet af samarbejder med skoler og gymnasiet – hvorfor øget indtægt fra institutioner.
 • På drama og billedkunst er flere hold helt fyldt op og en begyndende venteliste.
 • Vi optager løbende elever til solofag og holdfag.
 • PR arbejdet og det opsøgende arbejde fortsætter.
 • De fleste undervisere er på undervisningsmax.
  • Delårsag er flere opgaver i samarbejder med skoler/gym. og lign.
  • 3 medarbejdere har fået trukket nedvarslingerne helt tilbage.


Budget 2022 til høring


o Vedhæftet er ledelsens forslag til budget for 2022.

 

Bemærkninger.
• Korskolen er tilført kr. 100.000,- i ekstra driftsbevilling (dog ikke anført i vedlagte budget)
• Sangens Hus har modtaget støtte til udvikling af nye sangkraftcentre. Korskolen er en del af udviklingsområdet. De tal vi indtil nu har modtaget er kr. 200.000 om året i 3 år. Christian og Finn har udviklet en 3 års plan der snarest kommer i hørring også i bestyrelsen. Budgettet for 2022 er endnu ikke tilført midler fra Sangens Hus.Ledelsen orienterer
     Siden sidst Nyt system til optælling af elevgrundlag og aktivitetsgrundlaget.

 I August mødte korskolen knap 3000 borgere.
- Bestyrelsen bifalder den øgede dokumentation som skønnes nyttig i formidlingen af Kulturskolens reelle output i kommunal og national forstand.


• Alsang, KorNord, Mariagerfjord Pigekor og Nordkraft Bigband mv.

Ansøgninger – Glad med Sang/Musik i daginstitutioner.


o Nye tiltag

 

  • Udkast til gameplan for de kommende 3 år.
  •  Kulturvitaminer
  •  Flere legestuehold/børnehavehold
  •  Legekunstprojekt i 2 børnehaver
  •  Rytmisk Korlederstævne
  •  Pædagogisk koncert med Rander Kammerorkester (gratis adgang)

 

 


Møde kalender 2021 – 2022.


3 møder planlægges:
Det vedtages at møderne skal holdes fra kl. 17-20
Den 6. december kl. 17:00-20:00 afholder bestyrelsen ”julekomsammen” på alternativ adresse
Den 8. februar fra kl. 17:00-20:00
Den 19. maj fra kl. 17:00-20:00

 


EVT.

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 22. juni kl. 16.00 – 19.00.
Sted: Kulturskolehuset, Christiansgade 1, 9500 Hobro

Tilstede:
Bent Selchau, Carsten Høj Hansen, Dorthe Louise Hansen, Jane Grøn, Karen Bente Holmgaard, Morten Appel Bækgaard, Ask Andreassen, Finn Elias Svit


1. Valg af ordstyrer
Morten valgt

2. Godkendelse af dagsorden

3. Budget – elevgrundlag
Finn gennemgår det reviderede budget, der desværre er tilrettet det vigende elevgrundlag, og manglende indtægter fra eksterne aftagere. Herudover er adgangen til eksterne midler også begrænset.

a. Budgetopfølgning

i. Elevgrundlag 2021 – 2022
ii. Samarbejdsaftaler 2021 – 2022

b. Elevbetaling 2022 – 2023.

Bestyrelsen fremsætter forslag to forslag til godkendelse:

1. En generel takstforøgelse på 6%
2. En post covid-19 bevilling på 40.000 der erstatter den indtægt en prisstigning på 6% ville medføre.


4. (flyttet op før punkt 3.) Mariagerfjord Korskole.


a. Vision – Mission og Værdier.

i. Christian Fris-Ronsfeld er gæst.

Finn og Christian præsenterer det nyudarbejdede visions- og organisationspapir. Papirets formål er dels at tydeliggøre hvordan korskolen er sammensat i forhold til hierarki og opgaveløsning, og udarbejdelse af nye mål for korskolen.
Det har været vigtigt at lave en tydeligere kommunikation til eksterne interessenter.
Det interne samarbejde i korskolen er også igennem dette arbejde blevet styrket.
Værdierne der fremadrettet vil præge arbejdet i korskolen er ligeledes beskrevet underpunkterne: mennesket i centrum, ambitiøst undervisningsmiljø.
Mission: Elite og bredde - Fremme rytmisk korsang - Musikalske og sociale kompetencer - lokalt, nationalt, internationalt.

Vision: Førende rytmiske sangkraftcenter - Lokal, national, international Nytænkende og innovativ - Sundhed og livsglæde
 
Se bilag:


5. Medarbejdernes reaktioner på de seneste nedskæringer på Kulturskolen.

Carsten redegør for de opsamlede pointer bla. fra de berørte medarbejdere.
: Skrivelse vedlagt referatet.
Skrivelsen skaber en god debat hvori vigtigheden af at have klare linjer omkring hvilke rationaler der udgør basis for ledelsens beslutninger.
Ligeledes fremføres det at udfordringen påhviler hele organisationen, og at alle kan, og skal bidrage arbejdet med at genskabe det fornødne elevgrundlag
 
6. Ledelsen informerer.

a. Personalenyt.

En enkelt medarbejder er som følge af de økonomiske udfordringer blevet opsagt. Der er nye ansigter i stillingerne som slagtøjsunderviser og sangcoach i pigekoret

b. Den kommende sæson.

På trods af en længerer arrangementspause. Er der mange nye arrangementer i støbeskeen: se hjemmesiden

7. Valg til bestyrelsen.

8. Næste møde.

Referat til Bestyrelsesmødet torsdag den 04.03.2021 kl. 16.00 – 18.00.
Sted: Webex.

Tilstede: Bent Selchau, Carsten Høj Hansen, Dorthe Louise Hansen, Jane Grøn, Karen Bente Holmgaard, Mikael Lytken, Morten Appel Bækgaard, Tamara Søndergaard. Ask Andreassen Referent
Afbud: Jørgen Egebjerg Pontoppidan

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt

2. Valg af ordstyrer.

Morten valgt


3. Regnskab 2020 og budgetopfølgning 2021

På baggrund af corona situationen er regnskabet for 2020 påvirket i positiv og negativ retning.
PÅ aktivitetssiden har det ikke været muligt at tjene så meget på koncerter i eks korskolen, til gengæld er salget til eksterne steget.
Konti beregnet til kørsel og aktiviteter er omvendt ikke opbrugt da det ikke har været muligt at sætte de aktiviteter i gang som vi gerne ville.
Budget for 2021 er ligeledes justeret i en coronapræget retning overførslen at tiloversblevne midler fra 2020 tænkes investeret bla. instrumenter.(Se nedenstående liste)
Af forsigtighed er købene udskudt når der er muligt at overskue elevgrundlaget for sæson 21/22


Overførelser og anvendelse/indkøb:

Indkøb der grundet covid 19 er udsat til vi møder ind igen - men omsættes forår 2021
a. Elklaver til Hadsund
b. Projektor + boardcast bar + montering
c. Flygel til 204
d. Digitalpiano af høj kvalitet
e. 2 x kopimaskiner
f. Møbler kulturskolen
g. Kontormøbler div.
h. Videoudstyr 40 % af udgiften.

4. Covid 19 og kulturskolen

i. Undervisningen, elevgrundlaget

På trods af de begrænsede muligheder for at undervise har der været meget få klager. Enkelte voksen ensembler har været lukkede ned, og som følge heraf ikke opkrævet betaling.
Underviserne har løftet en stor opgave for at bibringe eleverne læring. Det har også udviklet vores måde at undervise, den kreative udfordring har også haft en positiv sideeffekt.
I forhold til at gemme erfaringerne til en post covid 19 tid må tiden vise


ii. Aktiviteter/aflysninger foråret 2021.
iii. Video projekter – uge 7.
iv. Genåbning? Vi håber på at komme i gang efter påske, men intet er sikkert.
v. Skoleåret 2021 – 2022. en plan er til afklaring til hos lokal MED t
vi. Markedsføring.
Vi vil forsøge at komme så meget i kontakt med skolerne som muligt evt via indspillede videoer og web konferencer i de enkelte klasser

5. Ledelsen orienterer

i. Gymnasieprojektet og samarbejde.
Et større samarbejde om at opjusterer Mariagerfjord Gymnasiums musikprofil. Det er tanker at Kulturskolen skal bidrage pædagogisk og økonomisk med 1/3 del af udgiften da det skønnes at vi med dette tiltag kommer tættere på en målgruppe som vi gerne vil fastolde.

ii. Folkeskoler og samarbejde
Finn gennemgår det udsendte forslag til en kommende betalingsmodel til eksterne projekter og samarbejder. Der er både en pædagogisk og økonomisk dagsorden der tilstræber størst muligt aktivitet i hele kommunen med en, for alle, gennemskuelig økonomi.
Bestyrelsen tager godt imod oplægget, og bakker op om en mere gennemskuelig model for samarbejdet med eksterne.

Andre samarbejder:
Samarbejder i støbeskeen og aftalte:

Rosendalskolen:
Her er sendt et tilbud om samarbejde. Prisen vil med førnævnte blive ændret hvis der er opbakning til forandringen i prispolitik.
Tilbuddet vi har sendt indeholder:
• Undervisning i valgfag – 7 klasse.
• Performancelinje – 6 klasse
• Kor for 4 – 6 klasse.

Mariagerfjord Gymnasium:
Fra november – sommerferien 4 ugentlige timer i musik til 1.g med A niveau.
Gymnasiet har givet tilsagn til modellen.
Der arbejdes på en model hvor gymnasiet understøtter at A niveau elever kan få tilskud til deltagelse i holdundervisning eller soloundervisning.
Der udarbejdes en særlig folder sammen med Gymnasiet omkring ”Musik A forløbet på Mariagerfjord Gymnasium” med afsæt:
• 1.g - 4 timers ekstra musik uden omkostning for eleven.
• Mulighed for tilkøb af solofag/holdfag på Mariagerfjord Kulturskole til særpris.

Kunst i Livet afsluttes i efteråret 2021.
• Forskningsrapport kommer foråret 2021
• Trivselsmuren forventes bygget/indviet foråret 2021.

Bymarkskolen:
Det nuværende samarbejde ophører fra sommerferien
• Bymarkskolen ønsker vi i stedet skaber noget for 2 klasserne.
• Endnu ikke udarbejdet/aftalt – dog ikke et kor/instrumental indhold som nu.
o Emner der er nævnt er drama/sang spil og bevægelse – karrusel.

Søndre Skole:
• Mariagerfjord Talentklasser.
• Valgfag i Musik – 2 lærerordninger.

Hadsund Skole:
• 2 x kor forventes at fortsætte.

Solhverv Privat Skole
• 2 x Kor – under korskolen
• Skoleorkester – 12 – 16 elever.

o Elev betaling kr. 1500
o Rest beløb deles ligeligt mellem skole og kulturskole.

 Netto omkostning kulturskolen kr. 5.000 årligt.

Mariagerfjord Idrætskole.
• Medarbejder en dag ugentligt til varetagelse af musikundervisning.

o Fuldt finansieret.

• Kor – under korskolen
• Skoleorkester – samme model som Solhverv privatskole

o Elev betaling kr. 1500
o Rest beløb deles ligeligt mellem skole og kulturskole.

Himmerlands Teater:
• Drøftelser af samarbejde omkring egnsspil sommeren 2022.

o Musik
o Dramaelever

Samarbejder regionalt:
Nordjyllands Ungdomssymforniorkester
• 3 – 4 stævner årligt.
• Besøg i MFK hvert 3 år.

URFUN:
• Et samarbejdet til styrkelse af den rytmiske musik.

Talentklasse weekend
Kursus ugen og meget mere.

 

iii. Nyt kulturhus i Hobro – ideoplæg Finn.
På trods af et meget fint forarbejde og foreløbige drøftelser, er planerne om at samle biblioteket og kulturskolen med et Hobro rådhus udskudt på ubestemt tid.

iv. Kulturskolen og kommunens indsatsområder.
Tidlig indsats, blandt andet fundet igennem en ansøgning til red barnet fondet, håber kulturskolen over den treårige periode når ud alle børn i kommunen i mindst et forløb. Med opstart i 2021.

v. Billedkunstlokalet
I Samarbejde med Hobro Søndre Skole og fagenheden er billedkunst lokalet i Christiansgade ombygget med bla nye rummelige skabe. Søndre Skole anvender for tiden lokalerene til valgfagsbilledkunst.

6. Evt.

Referat bestyrelsesmødet 09.11.2020 kl.18.00 – 21.00.

Tilstede Webex:
Mikael Lytken, Morten Appel Bækgaard, Karen Bente Holmegaard, Bent Selchau Jørgen Egebjerg Pontoppidan, Jane Grøn, Tamara Søndergaard, Carsten Høj Hansen, Finn Svit, Ask Andreassen (ref)
Dorthe Louise Hansen


1. Godkendelse af dagsorden

2. Valg af ordstyrer

Morten valgt

3. Valg til bestyrelsen

Der er gennemført to valgrunder – men desværre er bestyrelsens pladser endnu ikke blevet fuldt besat.

a. Tamara Søndergaard nyt medlem – Medarbejder repræsentant i stedet for Sonja Paulsen.
b. Bent Selchau er genvalgt
c. Vakante pladser:

i. En elevrepræsentant
ii. To forældre repræsentanter

Det drøftes om det er formålstjenesteligt at lave endnu en runde af ansøgninger?
Det besluttes at underviserene bliver spurgt om de har emner til de ovenstående poster.


4. Konstituering
a. Formand Morten genvalgt
b. Næstformand. Karen Bente genvalgt

5. Budget 2021 og budgetopfølgning.

Ved gennemgangen af budgettet redegør Finn for de indsatsområder der fremgår af budgettet.
Dans og drama tilføres timer hvorved faget bringes på linje med billedkunst.
Der er på trods af vigende elevtal, en lavere omkostninger forbundet med musikundervisningen i indeværende år. Dette skyldes til dels de gennemførte sammenlægninger af stillinger, og ikke afholdte udgifter til aflyste aktiviteter. Det syntes at være plads til yderligere investeringer i instrumenter. Bestyrelsen anbefaler et øget indkøb af nye instrumenter.
Emner til udskiftninger kunne være: et nyt flygel, udskiftning af instrumenter (eks. i Ishuset) ud fra forslag fra undervisere.

6. Ledelsen orientere

 a) Covid 19 og kulturskolens virke

i. Undervisningen og elevgrundlaget.

- Undervisningen fortsætter uændret for alle under 21 år.

- For voksne over 21 år er følgende aflyst frem til jul: Hobro Bykor, Hobro Kammerorkester og Mariagerfjord Kammerkor.
- Stay on the Beat øver med 9 af gangen + dirigent.
- Lungekor øver med 9 af gange + dirigent.
- Elevgrundlaget:

a.       Ved hjælp at tilbud af 10 gange prøvetid til voksne og mange PR tiltag er vi pænt med hvad angår soloelever.
b.       Kulturskolen har medarbejdere hvor der fortsat er plads til elever – vi arbejder fortsat målrettet på at finde elever.

i.      Klaver, Guitar, Bas, Sang er de fag vi har flest pladser.
ii.      Så har vi plads på en række hold. Men holdene er kommet i gang.
iii.  Få hold er helt aflyst.


c.       Nedgangen i elevindtægten forventes samlet at andrage 135.000 kr. Her er ansøgt om kompensation fra KL. Modtager vi støtten så står vi endnu bedre til næste år.
d.       Økonomisk står vi stadig godt forbi det er lykkedes at lave samarbejdsaftaler med 2 skoler med en del timer der er fuldt finansieret.  
                                   ii.      Aktiviteter og afvikling samt aflysninger.

- Korstævnet er aflyst/udsat.
- Alle større koncerter/tiltag er aflyst/udsat.
- Vi gennemfører det mulige under sikre/trygge rammer.
- Der arbejdes på digitale julehilsner.
- Lungekoret kommer i DR – fællessang – 2 gange.


                                                           iii.      Urfun online


- I weekenden 7-8/11 skulle der være afholdt ”musikcamp” på Hørby efterskole sammen med vores kollegaskoler i ”Kulturskoler i Nordjylland”
Denne blev desværre aflyst, og erstattet med fire forskellige web sessions med temaerne: Arbejd med den indre kritiker, Sangskrivning: Improvisation og Elektronik musik.

                           iv.      Kursusuge/fællesdag aflyst

- Med afsæt i Corvid 19 situationen er alle kurser i uge 1 + den fællespædagogiske dag i Vrå aflyst.


b.       Personalenyt

                    -Vi har ansat en ny underviseser i faget rytmisk sang, hun hedder Sally Errebo Brandt, er 26 år gammel og fra Århus.
                       Sally har været i gang en uge, og virker som om hun er faldet godt ti, og passer godt ind på vores skole.


c.       Drama og Dans et indsatsområde

                     - For at løfte vores muligheder på dans og drama området har vil lavet en offensiv tidsbegrænset stilling til vores underviser Kathrine Berg, kriteriet for forlængelse er oprettelse af to nye danse og  dramahold.

d.       DMK – Danske Musik og Kulturskoler.

                                                               i.      Strategi og Handleplan – se vedhæftede
                                                             ii.      Budget. – se vedhæftede.


e.       Korskolen:

                                                               i.      Vision, Mission og Formål.


-  Vi ønsker et punkt på næste bestyrelsesmøde, hvor der så vil ske fremlæggelse og høring.

f.        Gymnasieprojektet

          - Gymnasieprojektet er en succes – dog har det frivillige forløb ikke helt haft den ønskede tilslutning.
Karen Bente: godt projekt, dog problemer forbundet med at matche specielt drengenes niveau med korlederens ambition. Tilmeldingsprocessen til det frivillige forløb var mangel fuldt og kunne være bedre.

 Der vil være midler tilbage til et forløb i foråret – hvor også medarbejdere fra kulturskolen deltager.
 Vi håber dermed at præsentere mere end kor. 


g.   Lokal Fond

                              i. Finn har været i dialog med en lokal fond omkring et 3 årrigt tiltag for dagsinstitutionerne.
                             ii. Lykkes det at modtage bevillingen og få opbakning hertil fra Børn og Familie samt ikke mindst daginstitutionerne så vil opstart (også grundet corvid 19) være 2022.

Dorte anfører at det er vigtige at inddrage det politiske niveau i det fremadrettede arbejde, hvortil Finn siger at det er svært handle hvis der ikke er opbakning fra fonden.
Jane kvitterer , det absolut passer ind i budgettets indsatsområde ”tidlig indsats”
Carsten: Carsten er det muligt af Kulturskolen kan varetage undervisning af pædagoger så effekten bliver blivende?

                     iii.      Fonden har ønsket at der etableres en opstartsperiode men at der også er opbakning til ved succes at det kan fortsættes.

 

7. Mødekalender
Bestyrelsen har ifølge vedtægterne 4 årlige møder.

8. evt.

 

Referat af bestyrelsesmødet fredag den 14.08.2020 kl. 16.00 – 16.30
Sted: Kulturskolen, Christiansgade 1

Tilstede: Bent, Morten, Jane, Jørgen, Dorthe og Carsten.
Afbud: Sonja og Mikael. Referat:

1. Kort orientering fra ledelsen
Covid-19 påvirker vores år på følgende måder:

  • Vi har et lavere elevgrundlag som udgangspunkt – men arbejder på mange plan for at løse denne. 
  • Vi aflyser alle større arrangementer frem til og med december.
  • Vi forventer at kunne opstarte både i kulturskolehuset og decentralt fra den 24. august. Håber at få adgang alle decentrale steder.

2. Takster 2021/2022

Det blev vedtaget at indstille til en stigning på 2 % -  Se bilag.

3. Næste møde

a. Finn indkalder gennem en doodle.

b. Der skal afvikles valg.

- Vi undersøger på hvem der er på valg og udsender.

4. Evt.
Ingen punkter.

Referat bestyrelsesmøde Mariagerfjord Kulturskole den 15.04.20 kl. 18.00 – 21.00
Via digital mødeplatform Webex.

Tilstede på webex: Bent Selchau, Carsten Høj Hansen, Dorthe Louise Hansen, Jane Grøn, Jørgen Egebjerg Pontoppidan, Karen Bente Holmgaard, Morten Appel Bækgaard, Sonja Paulsen, Finn Svit, Ask Andreassen (ref.)

Afbud: Mikael Lytken, Joan-Marianne Nielsen,

1. Valg af ordstyrer.

Sonja

2. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt!

3. Corona krisen og nødundervisningen/fjernundervisningen

a. Nødundervisningen/fjernundervisningen Kulturskolen har været i ”fuld drift” under Coronanedlukningen.

Det har dog været en udfordring at finde undervisningsplatforme, der kunne dække de mange forskellige typer undervisning vi leverer. Henvendelser fra brugere om tilbagebetaling har været på et minimalt niveau. Der har fra underviser side været udvist stor opfindsomhed for at give eleverne, et efter omstændighederne forsvarligt produkt.

En lignende praksis har været praktiseret på de øvrige kulturskoler i nordjylland. Tilbagemelding fra Morten (med to børn/elever i skolen) youtube klip har været en fornyelse af det det der leveres fra kulturskolen, måske noget der kunne inspirere undervisningen for eftertiden?

4. Trivselsprojekt på Mariagerfjord Gymnasium.

Alle 2.G elever kommer til at deltage i projektet der omhandler: Billedkunst, Musik, Drama, og Medie. Det er projektets hensigt at arbejde med en hel årgang der igennem de kunstneriske fag

1. del efterår 2020 bliver for alle 2. G elever

2. del forår 2021 bliver som tilbudt som et tilvalg

K.B. ”Det er en udfordring søgningen vil man risikere at henvende sig til de allerede stærke elever. Derfor er det en fordel at det er hele anden årgang”

5. Ledelsen orienterer

a. Mariagerfjord Kammerkor.
Koret indgår, med start forår 2020, i Kulturskolens tilbud

b. Nyt visionspapir for Mariagerfjord Korskole.
i. Behandles på kommende møde Nyt visionspapir fra korskolen (bilag)

Det er hensigten at skabe en reformulering af korskolens ambition som fremtidigt pejlemærke. K.B Har der været inddragelse af elever? F.S ”nej ikke i denne fase” D.H. ”opmærksomhed på at der fra kommunens side er retningslinjer vedrørende udarbejdelse af strategier der indbefatter brugerinddragelse

c. Planlægning ny sæson

Mange arrangementer ha måtte aflyses pga. covid-19 enkelte , herunder Alsangsarrangement 4. maj der er flyttet til uge 44 Til efteråret udbyder korskolen en nyt kursus for kor-undervisere, med indkvartering på Hotel Amerika

- Tilmeldinger perioden har været præget af den manglende tilgang til eleverne og usikkerheden omkring fremtiden.

- Undervisningsåret (se bilag)

- Ledige stillinger

Basunderviser m.m (stilling under opslag)

2 x barselsvikar

a) Klarinet/fløjte (snarligt opslag)

b) Drama/Dans (forlængelse men nuværende vikar undersøge)

6. Evt.

ingen punkter

Referat bestyrelsesmøde den 06.02.2020 kl. 18.00 – 21.00
Sted: Designarkivet, Adelgade 26, 9500 Hobro

Tilstede: Morten Appel Bækgaard, Bent Selchau, Karen Bente, Mikael Lytken, Jørgen, Egebjerg Pontoppidan, Sonja Paulsen, Carsten Høj Hansen
Gæst : Nana Ellebæk Bjerg
Afbud: Marina Norling, Dorthe L Hansen, Jane Grøn, Joan Marianne.

1. Velkomst og sang

2. Valg af ordstyrer (Karen Bente) og eventuelle tilføjelser til dagsorden.

3. Tema – samarbejde folkeskolen/børnehaver og dagplejen samt forskolen.

 1. Opsamling fra dialog mødet den 28.01.2020 ved Ask og Finn
  Udover en god dialog med kommunens, primært børnehaver og dagplejere, var det et oplæg fra Haderslev kommune, hvor det er lykkedes at kombinere skole og musikskole i et gensidigt projekt. læs mere her: https://haderslevmusikskole.dk/musikklasser/ Vi (Kulturskolen) vil gerne besøge projektet, for med egnen øje at vurdere om der er pointer det kunne inspirerer til lignende indsats i Mariagerfjord kommune.
 2. Forskoleområdet ved Nana Ellebæk Bjerg og Finn.
  Nana er syg og Finn redegør for de tiltag der, i en omskiftelig tid mht. til ansættelser skal sikre at der igen kommer volumen ind i området, herunder en model der kan rumme alle elever i indskolingen (se bilag) Carsten: Det er godt for de øvrige fag at eleverne på et tidligt tidspunkt stifter bekendtskab men musikken og musikken rum. Forældresammenspil: der har i en forsøgsordning prøvet at sammensætte et orkester bestående af forældre. Udbyttet er at forældre der selv spiller, med højt humør, får stor indsigt i børnenes udfordringer og glæder. Mikael: væsentligt at der er kommet en ny chef for børneområdet og herigennem fornyet håb for en samlet indsats i overgangen imellem børnehave og skole. Udvikling af projektet i fælleskab ville sikre ejerskab udbyder og aftager imellem

4. Mariagerfjord Kulturskole – ”en proces mod tydlige mål og formål”.

 1. Kulturskolens - kerneopgave

Se links i den fremsendte mail og oplæg Finn
Sonja: hvordan adskiller det sig fra Værdigrundlaget? væsentligt at huske på menneskesynet i værdigrundlaget.
Carsten: ”vigtigt at den enkelte underviser har et personligt mantra som driver underviseren”
Mikael: Er det væsentligt at det hedder kerneopgaven, kunne det erstattes med fælles mål ud fra værdigrundlaget?
Sonja: med den store udskiftning i personale er der mange der ikke har et forhold til værdigrundlaget
Karen Bente: væsentligt at processen samler skolens ansatte om den fælles formulering af kerneopgaven for igennem processen at skabe blivende resultater.
Finn: væsentligt at den endelige formulering kan godkendes af byrådet.

Opsamling: en proces igangsættes i personalegruppen med behandling af værdigrundlaget og drøftelse af fællesmål.

b. Strategi og Handleplan

- Finn kommer med et kort oplæg

c. Formål og Vision i.

- Se vores hjemmeside.

d. Mariagerfjord Kulturskoles læreplan 

- Se vedhæftede

e. Kommunikationsstrategi og markedsføringsplan

5. Økonomi - hørringspunkt

a.  Resultat 2019

6. Ledelsen orientering


Personale: Kathrine Søndergaard er tilbage fra barsel og vi har taget afsked med hendes vikar Helene.

Aftale med Nordkraft Big Band om 2 koncerter 20/21 – med først talentklassen så Mariagerfjord Pigekor. 

Revykoncerten i Hadsund. 

Info møde - Talentklasser 

At spille til byrådets fællessang.
Mariagerfjord Synger – april 2021- opbakning fra Folkeskolen

Ny brochurer og markedsføring af ny sæson.

Aktiviteter frem til sommer og i den kommende tid:

- Besøg fra Bremen 22. marts og genbesøg i september. 

- Korskolen laver video.

- Kulturskole ugen – uge 14 – sæt gerne kryds i kalenderen mandag den 30. marts 2019 hvor der afholdes Kulturskoledag samt turne. 

- Alsangskoncert 04.05.2020

 Kultur og Sundhed – ”Bliv Glad med Kultur” – for unge med ondt i livet

 - Vi har modtaget bevilling på kr. 300.000,-


Ansøgning på Huskunstner fik vi desværre afslag.

7. Evt.