Skip to the content

Vedtægter for Mariagerfjord Kulturskole


§ 1. Navn og status

Mariagerfjord Kulturskole er en kommunal institution med hjemsted i Mariagerfjord kommune.

 

§ 2. Formål

Kulturskolen har til formål:

 • at udvikle elevernes kreative evner inden for kunstnerisk udtryk,
 • at bibringe forudsætninger for livslang, aktiv deltagelse i kulturlivet.
 • at bibringe den enkelte elev faglige færdigheder som forudsætning for personlig kunstnerisk udfoldelse, såvel med andre som individuelt,
 • at tage udgangspunkt i og arbejde med den enkeltes engagement, forudsætninger og talent
 • at bidrage til elevens dannelse og udvikling gennem beskæftigelse med musik, billedkunst, scenekunst og andre kunstarter
 • at øge elevernes forståelse af sig selv som en del af et fællesskab,
 • at medvirke til fremme af lokale kulturmiljøer.§ 3. Indhold

 • Kulturskolen tilbyder undervisning i musik, billedkunst, scenekunst og andre kunstarter til alle børn og unge op til 25 år i hele kommunen. Kulturskolen kan give særlige tilbud til talentfulde elever eller til elever med særlige behov. Kulturskolen kan endvidere tilbyde undervisning til voksne.

 

§ 4. Bestyrelsens sammensætning

 • Bestyrelsen består af 12 medlemmer.
 • 2 medlemmer og 2 suppleanter udpeges i og blandt byrådet i Mariagerfjord Kommune. Byrådets medlemmer bør som udgangspunkt have sæde i Kultur og Fritids- udvalget.
 • 4 medlemmer og 4 suppleanter udpeges blandt kulturskolens forældre til elever på skolen. Heraf skal mindst 1 medlem og mindst en suppleant være forældre til en musikelev.
 • 2 medlemmer og 2 suppleanter udpeges blandt Kulturskolens medarbejdere. Heraf skal mindst et medlem og en suppleant være musikpædagog.
 • 2 medlemmer og 2 suppleanter udpeges blandt eleverne. Heraf skal mindst et medlem og en suppleant være musikelev.
 • 2 repræsentanter fra folkeskolerne.
 • Alle medlemmer har stemmeret. Elever, der ikke er myndige, deltager ikke i sag(er) angående § 5 b. Ansatte ved Kulturskolen kan kun vælges som medarbejderrepræsentanter.
 • Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand. Bestyrelsens medlemmer udpeges for to år ad gangen. De af byrådet udpegede medlemmer vælges dog for hele byrådets funktionsperiode. Genvalg kan finde sted.

 

 § 5. Bestyrelsens opgaver og ansvar

a.      

 • Bestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, som byrådet fastsætter, og fører i øvrigt tilsyn med alle dele af skolens virksomhed, dog undtagen personale- og elevsager. Bestyrelsen kan fra skolens leder indhente enhver oplysning om skolens virksomhed, som er nødvendig for at føre tilsynet.
 • Budget og økonomi:

-Kulturskolens leder forelægger budget til hørring inden endelig beslutning. Leder sikrer at budget udarbejdes med hensyntagen til den af byrådet udmeldte budgetramme. Kulturskolens elevpriser er til hørring inden fremsendelse til politisk beslutning.
-Kulturskolens leder aflægger regnskab overfor Slots- og Kulturskolen indenfor den fastsatte frist og er ansvarlig for at der søges rettigdigt tilskud i form af læreløns refusion på musikområdet.
-Regnskab forelægges en gang til orientering.

 • Bestyrelsen godkender grundlag for mission, værdi og vision og er rådgivende organ for Kulturskolens ledelse. Rådgivningen sker i form af sparring og rådgivning i forhold til Mariagerfjord Kulturskoles udvikling og opgaveløsning på et stratetisk niveau. Bestyrelsen har ikke kompetence i forhold til personaleforhold. (dog undtagen skolens leder, se b.)
 • Bestyrelsen kan afgive udtalelse og stille forslag til skolens leder og byrådet om alle spørgsmål, der vedrører skolens virksomhed.
 • Bestyrelsen skal afgive udtalelse om alle spørgsmål, som byrådet forelægger den.
 • Bestyrelsen skal i samarbejde med ledelsen sikre samarbejdet mellem folkeskolen og kulturskolen, mellem kulturskolen og dens øvrige samarbejdspartnere samt mellem hjemmene og kulturskolen.
 • Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

b.

 • Bestyrelsen har høringsret ved ansættelse og afskedigelse af Kulturskolens leder.

 

 § 6. Bestyrelsesmøder

 • Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt og indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel af formanden med angivelse af dagsorden.
 • 2 medlemmer af bestyrelsen kan begære afholdt ekstraordinært bestyrelsesmøde. Begæringen skal være skriftlig og være vedlagt forslag til dagsorden. Formanden indkalder bestyrelsen snarest muligt efter begæringen.
 • Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede.
 • Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Kulturskolens leder deltager i bestyrelsesmøderne som sekretær for bestyrelsen.

 

§ 7. Kulturskolens ledelse og daglige drift

 • Kulturskolens leder skal have de fornødne pædagogiske og administrative forudsætninger.
 • Kulturskolens leder har det pædagogiske og administrative ansvar for tilrettelæggelse og afvikling af Kulturskolens undervisning i overensstemmelse med såvel skolens vedtægter, grundlag for mission og vision, byrådets og bestyrelsens beslutninger samt regler og vejledninger fra Kulturministeriet og Slots- og Kulturstyrelsen.

 

§ 8. Økonomi, budget og regnskab

 • Kulturskolens virksomhed gennemføres med tilskud fra kommune, stat og eventuelt andre samt elevbetaling i henhold til musiklovens bestemmelser herom.
 • Kulturskolens regnskabsår følger kalenderåret.
 • Kulturskolens leder udarbejder hvert år på baggrund af den udmeldte budgetramme et budgetforslag til bestyrelsens hørring.
 • Kulturskolens leder fremsender inden den af Slots- og Kulturstyrelsen fastsatte tidsfrist ansøgning om refusion af lærerløn. Budget skal inden fremsendelse have været til hørring i bestyrelsen.
 • Driftsregnskab udarbejdes og forsynes med revisionspåtegning af kommunens revisor og fremsendes til Slots- og Kulturstyrelsen inden de fastsatte frister.

 

§ 9. Vedtægter

 • Vedtægter udarbejdes af bestyrelsen og skal godkendes kommunen og fremsendes til Statens Kunstfond til orientering. Vedtægterne kan ændres, når 2/3 af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer på 2 på hinanden følgende bestyrelsesmøder beslutter sig herfor. Bestyrelsesmøderne skal afholdes med mindst 14 dages mellemrum.