Skip to the content

Kulturskolens generelle læreplan

Afsættet for læreplanen

§4 i musikloven:
Musikskolen skal udarbejde læreplaner for samtlige undervisningstilbud. Læreplanerne skal omfatte en beskrivelse af undervisningens formål og progression.

På Mariagerfjord kulturskole udarbejdes læreplaner for alle fag der udbydes med afsæt i ovenstående §4 i musikloven, her også andre kulturfag.

Læreplanens kvalifikationsramme

Der skelnes mellem viden, færdigheder og kompetencer:

Viden omfatter faktuel -, teoretisk -, begrebslig- og praksisviden.
Færdigheder omfatter læringen opnået gennem de stillede og de opfundne opgaver. 
Kompetencer (personligt, socialt og metodisk) omfatter elevens forudsætninger og det eleven har tilegnet sig gennem undervisningen, her også i form af intuitiv og tavs viden, kunstnerisk udtryk og udvikling.

Læreplanens funktion er at opfylde/udleve skolens formålsparagraf:

Kulturskolen har til formål at bibringe eleverne glæde, engagement, kreativitet og dygtiggørelse gennem beskæftigelse med musik, scenekunst, billedkunst, dans og andre kunstfag.

Herunder
At udvikle elevernes kreative evner inden for kunstnerisk udtryk
At bibringe forudsætninger for livslang, aktiv deltagelse i kulturlivet.
At bibringe den enkelte elev faglige færdigheder som forudsætning for personlig kunstnerisk udfoldelse, såvel i fællesskab med andre som individuelt, 
At tage udgangspunkt i og arbejde med den enkeltes engagement, forudsætninger og talent
At bidrage til elevens dannelse og udvikling gennem beskæftigelse med musik, billedkunst, scenekunst, dans og andre kunstarter,
At øge elevernes forståelse af sig selv som en del af et fællesskab
At medvirke til fremme af lokale kulturmiljøer

Mariagerfjord Kulturskoles værdier og vision udtrykkes gennem:

FORDYBELSE
Vi tilstræber at bibringe eleverne fordybelsens glæde gennem arbejdet med det kreative uanset fag, niveau og alder.
Faglig kunnen, skaben og formidling er nøgleord i dagligdagen på kulturskolen.
Fokus på opgaven, her både individuelt og i samarbejde.

KVALITET
Kulturskolens lærerkorps er fagligt kompetent og engageret.
I undervisningen tages udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger og medarbejderne er ambitiøse på elevernes vegne.
Kulturskolen tilstræber udvikling med udgangspunkt i kunstarternes traditioner og de nyeste strømninger. Fagligt som pædagogisk.
Kulturskolen hjælper skolens elever til at stå ved sig selv, at udvikle egne evner og at formidle denne kunnen.

FÆLLESSKAB
Vi tilbyder fællesskab med musik, drama, billedkunst og skolens øvrige kunstfag som omdrejningspunkt. 
Foruden glæden ved at udøve kunstarterne bibringes samarbejdskompetencer og der etableres venskaber. Dette kan for eksempel ske på tværs af kunstarterne, alder og talent

Søren Kierkegaard: ”At man, naar det i Sandhed skal lykkes En at føre et Menneske hen til et bestemt sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er og begynde der.”

På Mariagerfjord Kulturskole tages i alle fag afsæt i elevens konkrete niveau, talent og vilje til egen forberedelse/udvikling. Undervisningens tilrettelæggelse og indhold har afsæt i elevens kompetence , viden og færdigheder.

VIDEREGÅENDE
Talentklasseniveau og herover – Amatør – professionel

MELLEMSTADIE

BEGYNDER

FORSKOLE
Legestuer, værksteder mv.
Børnehaver, dagplejen og lign

På alle niveauer og i alle fag er målet at udvikle og skabe ”kreativitet og dygtiggørelse” med afsæt i ”glæde og engagement ”.

VIDEREGÅENDE
Talentelever og derover:
Fokus er på at forfine udtryk, forståelse og realkompetence med høje forventninger til resultatet.
Udvide/danne repertoire og skabe øget selvstændighed - herunder indstudering, færdiggørelse/fremførelse/visning af det tillærte og selvskabte.
Evt. forberede eleven til optagelse på et uddannelsesforløb på højere niveau.

MELLEMSTADIET
Der arbejdes lidt mere nuanceret/bevidst med emner som teknik, refleksion, udtryk og improvisation.
Evnen til at skabe/fremføre og omsætte kompetence og viden udfordres i forhold til elevens evner og færdigheder.

BEGYNDERE
Der arbejdes med udvikling af elementære færdigheder, viden for skabelse/dannelse af grundlæggende kompetencer, færdigheder og viden.

Forskolen
Opdagelser og læring ”i det legende rum”.
Der arbejdes med grundlæggende musikalske parametre, der understøtter barnets musiske færdigheder og viden, samt barnets dannelse og generelle udvikling.

 

Læreplaner for Kulturskolens fag

BEGYNDER
VIDEN 
Eleven får viden omkring instrumentbehandling og håndtering af instrumentet. Der arbejdes på gode vaner omkring dette, herunder også kropsholdning.
Eleven opbygger viden omkring tonenavne og hvor de ligger på instrumentet.
Der introduceres tabulator i forbindelse med øvelser og til indlæring af ostinater.
Der opbygges viden omkring enkel rytmik (1/4 og 1/8).

FÆRIDGHEDER
Eleven opbygger grundlæggende pulsforståelse.
Der arbejdes med fingersætning.
Eleven evner at spille figurer som strækker sig over 1-2 takter.
Elevens færdigheder omkring imitation forbedres, herunder både auditivt og visuelt.

KOMPETENCER
Eleven er i stand til, at indøve det materiale derhjemme, som bliver præsenteret til undervisningen.
Eleven opbygger kompetencer til at være selvhjulpen i forbindelse med kommende
sammenspilsituationer.

 

MELLEMSTADIE-ELEV
VIDEN 
Eleven har viden omkring grundlæggende musikalske udtryk, såsom dur/mol og tilhørende skalaer.
Der opbygges viden omkring genrer (blues, funk, pop, jazz), og bassens rolle i disse.
Eleven påbegynder opbygning af viden omkring store bassister gennem tiderne.
Rytmik-begreber udvides til forståelse af punkteringer, 1/16, og pauser. Der arbejdes både med noder og tabulator.

FÆRIDGHEDER
Elevens færdigheder omkring auditiv imitation kommer i fokus.
Eleven har udviklet færdigheder, således at der kan varieres og/eller improviseres ud fra et givent oplæg.
Der arbejdes fortsat med fingersætning.
Eleven evner at spille i udvidede taktarter. For eksempel 6/8 eller 7/4.

KOMPETENCER
Eleven har gode sammenspilskompetencer.
Eleven evner at tage ansvar for egen læring.
Eleven har prima-vista kompetencer.

 

VIDEREGÅENDE
VIDEN
Eleven har et teoretisk kendskab som gør det muligt at overskue akkordforbindelser og tilhørende skalaer.
Bredt kendskab til genrer, dygtige bassister (historiske som nulevende) og andre kunstnere indenfor musikken.
Eleven har viden omkring udvidet rytmik, f.eks. metrisk modulation og rytmiske gruppering

FÆRDIGHEDER
Eleven har god fingersætning og teknik som gør det muligt at spille naturligt og ubesværet.
Har gode forudsætninger for at improvisere, både tonalt og rytmisk.
Eleven kan skrive noder og akkorder til andre musikere.
Eleven har gode færdigheder til at lytte akkorder og melodier af.

KOMPETENCER
Eleven er stærk i sammenspils-situationer og opfatter musikken som en helhed.
Eleven ser sig selv som formidler af musik.
Eleven har et personligt musikalsk udtryk.

BEGYNDER
VIDEN
Der lægges vægt på at eleven lærer grundlæggende færdigheder i faget og får kendskab til flere typer billedsprog.
Eleven præsenteres for og får opgaver med farvelære. Eleven præsenteres for og får opgaver med forskellige materialer.
Eleven præsenteres for forskellige typer billedsprog, og udfører opgaver med fx plane og rummelige billeder.
Eleven præsenteres for minimum en kendt kunstner i løbet af en sæson.
Eleven lærer hvordan man begår sig i kreativt rum/billedkunstlokale.
Eleven lærer om generel materiale håndtering.


FÆRDIGHEDER
Har kendskab til og kan anvende de tre primærfarver – gul, rød og blå.
Kan blande sig frem til flere farver – har kendskab til farvecirklen og kan navnene på farverne.
Forstår at håndtere forskellige redskaber og materialer i værkstedet.
Kan begå sig i et billedkunstlokale – er med til at skabe et godt læringsrum for både sig selv og de øvrige elever.

KOMPETENCER
Har udviklet sit billedsprog og tegnefærdigheder.
Får øje på billedkunst i det offentlige rum.
Kan håndtere forskellige materialer i værkstedet.
Har lyst til at eksperimentere med forskellige billedsprog.
Synes det er sjovt at gå til billedkunst.
Oplever, at man bliver bedre med øvelse.

 

MELLEMSTADIE
VIDEN
Udvidet farvelære.
Udvidet materialelære.
Eleven præsenteres for elementær billedanalyse.
Eleven præsenteres for minimum en kendt kunstner i løbet af en sæson.
Kendskab til begrebet flow og hvad der kræves for at arbejde i flow.
Kendskab til hvordan man kan udvikle eget billedsprog.
Hvordan og hvorfor udstiller man kunst.

FÆRDIGHEDER
Kan blande sig frem til farvecirklen.
Kan håndtere kendte materialer selvstændigt.
Har kendskab til elementær billedanalyse udtryk.
Forstår at begå sig i det kreative rum.
Er med til at skabe et godt læringsmiljø både for sig selv og de øvrige elever.
Er med til at sætte en udstilling op med egne værker.

KOMPETENCER
Eleven kan arbejde selvstændigt efter introduktion til opgaven.
Eleven kan sætte billedkunst faglige begrundelser på hvorfor han/hun kan lide et værk.
Kan, under gunstige forhold, arbejde i flow.
Synes det er sjovt og lærerigt at gå til billedkunst.
Har lyst til at eksperimenter med forskellige billedsprog.
Oplever og ser kunst i det offentlige rum.

VIDEREGÅENDE
VIDEN
Udvidet farvelære. Tertiære farver. Udvidet materialelære og præsenteres for flere teknikker - håndværk billedkunst.
Eleven præsenteres for udvidet billedanalyse. Eleven præsenteres for minimum en kendt kunstner og eleven præsenteres også for flere kunstarter.
Eleven forholder sig til hvordan og hvorfor man udstiller kunst.

FÆRDIGHEDER
Kan blande tertiære farver.
Kan analysere et billede.
Kan arbejde selvstændigt, med sparring, i en given opgave.
Kommer velforberedt.
Er med i planlægningen omkring en udstilling.

KOMPETENCER
Kan komponere et billede ved hjælp af egen viden.
Kan redegøre for sine valg i egen komposition.
Kan arbejde med flere teknikker. Håndværk – billedkunst. Kunstforståelse. Billedforståelse.

BABYBONGO (0-1 år)
KOMPETENCEMÅL (ved endt forløb, når barnet er 1 år)
Eleven kan efterhånden (elev forstås her som barn, der i høj grad understøttes af forælder i undervisningen):

SANG:
Opleve sang som en naturlig samværsform. Opleve at forælder synger enkle sange, siger enkle remser, laver fagter og bevægelser.

SPIL:
Opleve spil som en naturlig samværsform. Opleve forælder spille og improvisere på enkle rytmik-instrumenter. Lytte til klangmæssigt forskellige rytmik-instrumenter, som fornemmes og mærkes sanseligt.

BEVÆGELSE:
Imitere og/eller fornemme enkle bevægelser og fagter. Bevæge sig og fornemme bevægelser i musisk kontekst.

HØRELÆRE:
Gryende fornemme puls og rytme i de forskellige sange, sanglege (etc.).

UDTRYK:
Sanse musiske stemninger.

SAMMENSPIL:
Opleve korte musikalske forløb. Gryende koncentration om musiske forløb. Gryende genkende musikkens form og andre musiske grundelementer - på et ubevidst plan.

 

De overordnede kompetencemål er bygget op af færdigheds- og videnområder, som består af konkrete mål. Disse konkrete mål tilrettelægger den enkelte underviser. Undervisningen tager altid sit udgangspunkt i den enkelte elev og det enkelte hold, både med hensyn til progression og repertoire. Dermed kan der være forskel på, hvor tæt den enkelte elev og det enkelte hold kommer på at opfylde ovenstående kompetencemål. Og der kan være forskel på, hvad der fokuseres på i et undervisningsforløb.

Udgangspunktet for undervisningens repertoire kan være fagte-sange, børnesange, sanglege, rytmelege, remser, traditionelle melodier (etc.).

Bemærk: Kompetenceområderne kan ikke beskrives udtømmende, da kompetenceområderne indeholder intuitiv og tavs viden, som ikke lader sig beskrive sprogligt. Desuden har vi heller ikke beskæftiget os med den sociale interaktion som finder sted i et musisk forløb, både mellem elevlærer og elev-elev (og elev-forælder). Denne sociale interaktion er fundamental og grundlæggende for kvaliteten af den enkelte elevs læring og musiske dannelse.

 

MUSIKALSK LEGESTUE 1 (1-3 år) og MUSIKALSK LEGESTUE 2 (3-5 år)
KOMPETENCEMÅL (ved endt forløb, når barnet er 5 år)
Eleven kan efterhånden (Elev forstås her som barn, der understøttes af forælder):

SANG:
Bruge stemmen, synge spontant, synge med på et repertoire af sange, sige et udvalg af
remser og synge og bruge stemmen i et fællesskab med andre børn og forældre.

SPIL:
Spille på rytmik-instrumenter, forsøge at spille enkle melodiske fraser, improvisere på enkle
rytmik-instrumenter, kende forskel på rytmik-instrumenter, lytte til instrumenters klange og
begynde at følge musikkens form, dynamik og udtryk.

BEVÆGELSE:
Bevæge sig varieret i musisk kontekst, bevæge sig med begyndende bevidsthed om
egen krop, lave fagter til sange, begyndende koordination af bevægelser og imitere bevægelser og
fagter.

HØRELÆRE:
Imitere og udføre simple rytmer, holde en puls, have en gryende
periodefornemmelse, improvisere enkle rytmer, holde pauser og stop, genkende forskellige tempi,
kende enkle rytmebilleder og forstå enkle musikalske begreber (puls, rytme, svag/kraftig,
hurtig/langsom (etc.)

UDTRYK:
Genkende stemninger, udtryk, dynamik og kontraster

SAMMENSPIL:
Indgå socialt i en musisk sammenhæng, agere efter enkle spilleregler i en gruppe,
give plads og vente, modtage en kollektiv besked, kende forskel på solo og tutti og fornemmelse for
fælles puls.


De overordnede kompetencemål er bygget op af færdigheds- og videnområder, som består af
konkrete mål. Disse konkrete mål tilrettelægger den enkelte underviser. Undervisningen tager altid
sit udgangspunkt i den enkelte elev og det enkelte hold, både med hensyn til progression og
repertoire. Dermed kan der være forskel på, hvor tæt den enkelte elev og det enkelte hold kommer
på at opfylde ovenstående kompetencemål. Og der kan være forskel på, hvad der fokuseres på i et
undervisningsforløb.

Udgangspunktet for undervisningens repertoire kan være fagte-sange, børnesange, sanglege,
rytmelege, remser, traditionelle melodier (etc.).

Bemærk: Kompetenceområderne kan ikke beskrives udtømmende, da kompetenceområderne
indeholder intuitiv og tavs viden, som ikke lader sig beskrive sprogligt. Desuden har vi heller ikke
beskæftiget os med den sociale interaktion som finder sted i et musisk forløb, både mellem elevlærer
og elev-elev (og elev-forælder). Denne sociale interaktion er fundamental og grundlæggende
for kvaliteten af den enkelte elevs læring og musiske dannelse.

 

FAMILIEMUSIK (0-5 år)
Handler rigtig meget om fællesskab for hele familien. Undervisningen henvender sig såvel til børn og voksne. De voksne kommer til at få en masse sange med hjem som kan synges derhjemme, samt får inspiration til hvordan man kan spille musik i familien. Vi leger musikalske lege som passer til den alder eleverne har. Vi remser og laver fagter. Spiller på musikinstrumenter og slapper af til musik. Familien får en håndfuld sange med hjem.

KOMPETENCEMÅL (ved endt forløb, når barnet er 5 år)
Eleven kan efterhånden (elev forstås her som barn, der understøttes af forælder):

SANG: Afhængig af alder, de ældste børn nemt synge med. Kan remser.

SPIL: Spille med på kendte sange i sit eget tonesprog.

BEVÆGELSE:
Kan lære fagter til sangene, bevæger sig gerne til musik.

HØRELÆRE:
Opmærksom på puls, kan følge puls ved forældrenes hjælp.

UDTRYK:
Sanse musiske stemninger og lege med dem.

SAMMENSPIL:
Følge fælles spilleregler, vente på tur, start og slut i fællesskab. De større børn vil evt. godt kunne spille en simpel melodi.

 

De overordnede kompetencemål er bygget op af færdigheds- og videnområder, som består af konkrete mål. Disse konkrete mål tilrettelægger den enkelte underviser. Undervisningen tager altid sit udgangspunkt i den enkelte elev og det enkelte hold, både med hensyn til progression og repertoire. Dermed kan der være forskel på, hvor tæt den enkelte elev og det enkelte hold kommer på at opfylde ovenstående kompetencemål. Og der kan være forskel på, hvad der fokuseres på i et undervisningsforløb.

Udgangspunktet for undervisningens repertoire kan være fagte-sange, børnesange, sanglege, rytmelege, remser, traditionelle melodier (etc.).

Bemærk: Kompetenceområderne kan ikke beskrives udtømmende, da kompetenceområderne indeholder intuitiv og tavs viden, som ikke lader sig beskrive sprogligt. Desuden har vi heller ikke beskæftiget os med den sociale interaktion som finder sted i et musisk forløb, både mellem elevlærer og elev-elev (og elev-forælder). Denne sociale interaktion er fundamental og grundlæggende for kvaliteten af den enkelte elevs læring og musiske dannelse.

 

MUSIKALSK GRUNDSKOLE 1 (0.-1. kl.) og MUSIKALSK GRUNDSKOLE 2 (2.-3. kl.)

KOMPETENCEMÅL (ved endt forløb når barnet er færdig med 3. kl.)
Eleven kan efterhånden: SANG: Synge et udvalg af sange (fællessang), synge naturligt, rent og med varieret udtryk og synge solo.

SPIL:
Være nysgerrig i forhold til forskellige instrumenter, spille på forskellige instrumenter, spille enkle melodier og akkompagnementsfigurer, improvisere rytmisk og melodisk i en enkel musisk sammenhæng.

BEVÆGELSE:
Improvisere bevægelser og fagter, bevæge sig med øget bevidsthed om egen krop og koordinere puls og rytme.

HØRELÆRE:
Holde puls i forskellige tempi, holde enkle rytmiske figurer, kende og spille efter rytmiske og melodiske nodebilleder (eller andre transskriptionssystemer), evt. kendeskab til nodeværdier, nodenavn osv. og gryende kendskab til at spille efter enkle becifringer.

UDTRYK:
Udtrykke stemninger, dynamik og kontraster i musikken, beskæftige sig med udtryk som sur/glad/ked, smukt/grimt osv., lytte aktivt og tage stilling til udtryk i musik.

SAMMENSPIL:
Indgå socialt i varierede musikalske sammenhænge, agere efter spilleregler i en gruppe, indgå i gruppens forskellige roller, modtage og agere efter anvisninger - bl.a. skift mellem at spille tutti og solo (eller i mindre grupper) og have fokus på en fælles puls.

De overordnede kompetencemål er bygget op af færdigheds- og videnområder, som består af konkrete mål. Disse konkrete mål tilrettelægger den enkelte underviser. Undervisningen tager altid sit udgangspunkt i den enkelte elev og det enkelt hold, både med hensyn til progression og repertoire. Dermed kan der være forskel på, hvor tæt den enkelte elev og det enkelte hold kommer på at opfylde ovenstående kompetencemål. Og der kan være forskel på, hvad der fokuseres på i et undervisningsforløb.

Udgangspunktet for undervisningens repertoire kan være fagte-sange, børnesange, sanglege, rytmelege, remser, traditionelle melodier, pop-sange (etc.).

Bemærk: Kompetenceområderne kan ikke beskrives udtømmende, da kompetenceområderne indeholder intuitiv og tavs viden, som ikke lader sig beskrive sprogligt. Desuden har vi heller ikke beskæftiget os med den sociale interaktion som finder sted i et musisk forløb, både mellem elevlærer og elev-elev. Denne sociale interaktion er fundamental og grundlæggende for kvaliteten af den enkelte elevs læring og musiske dannelse.

BEGYNDER
VIDEN
Eleven er nystartet på instrumentet, og der bliver arbejdet med de helt fundamentale og grundlæggende områder, så som becifringer, pulsfornemmelse og gængse musikalske udtryk

FÆRIDGHEDER
Kan spille sange med åbne akkorder.
Holde en puls.

KOMPETENCER
Eleven kan opdage hvis han/hun ikke spiller det samme sted som sin lærer og/eller medspillere, men kan ikke nødvendigvis selv finde tilbage.

MELLEMSTADIE-ELEV
VIDEN 
Der bygges videre på de evner eleven har opnået som begynder, og der tages hul på lidt musikteori/ akkordopbygninger. F.eks. barré akkorder. Der arbejdes med forskellige rytmiske figurer/eksempler. Fingerspil kan også indgå i undervisningen. Endvidere præsenteres eleven for tabulator og/eller noder. Hjælpemidler så som fingerplekter og capo kan indgå i undervisningen.

FÆRIDGHEDER
Har et større udvalg af sange der kan spilles.
Flere åbne akkorder og enkelte barré akkorder.
Viden om notationsmetoder.

KOMPETENCER
Eleven har større musikalsk overskud, og kan finde ind i nummeret igen, hvis han/hun er blevet sat af. Kan indgå i en sammenspilsmæssig sammenhæng med andre elever


VIDEREGÅENDE
VIDEN
Der arbejdes med forskellige former for rytmespil, fingerspil og/eller taktarter.
Eleven præsenteres for forskellige genrer og stilistiske virkemidler – f.eks. jazz, funk og fingerstyle. Akkordkendskabet udvides og der arbejdes med udvidelser etc. Eleven præsenteres ligeledes for enkelte solostykker.

FÆRIDGHEDER
Kan selv finde på rytmer.
Eleven kan på dette niveau også selv finde frem til diverse akkorder læreren ikke nødvendigvis har gennemgået med eleven.
Kan spille små solostykker for guitar.

KOMPETENCER
Eleven er opmærksom på, og har forståelse for sin rolle i en evt. gruppe.
Eleven har overskud til at kommunikere musikalsk med sine medmusikere

 

BEGYNDER
VIDEN
Eleven er nystartet på instrumentet, og der bliver arbejdet med de helt fundamentale og grundlæggende områder, så som becifringer, pulsfornemmelse og gængse musikalske udtryk.

FÆRDIGHEDER
Eleven kan spille sange med åbne akkorder.
Eleven kan holde en puls.

KOMPETENCER
Eleven kan opdage hvis han/hun ikke spiller det samme sted som sin lærer og/eller medspillere, men kan ikke nødvendigvis selv finde tilbage.

 

MELLEMSTADIE-ELEV
VIDEN
Der bygges videre på de evner eleven har opnået som begynder, og der tages hul på lidt musikteori/ akkordopbygninger. F.eks. barré akkorder. Der arbejdes med forskellige rytmiske figurer/eksempler. Fingerspil kan også indgå i undervisningen. Endvidere præsenteres eleven for tabulator og/eller noder. Hjælpemidler så som fingerplekter og capo kan indgå i undervisningen.

FÆRDIGHEDER
Har et større udvalg af sange der kan spilles.
Flere åbne akkorder og enkelte barré akkorder.
Viden om notationsmetoder.

KOMPETENCER
Eleven har større musikalsk overskud, og kan finde ind i nummeret igen, hvis han/hun er blevet sat af.
Kan indgå i en sammenspilsmæssig sammenhæng med andre elever.

 

VIDEREGÅENDE
VIDEN
Der arbejdes med forskellige former for rytmespil og/eller taktarter. Eleven præsenteres for forskellige genrer og stilistiske virkemidler – f.eks. jazz, rock, funk. Akkordkendskabet udvides og der arbejdes med udvidelser etc.
Der er på dette niveau også en gennemgang af forskellige solo teknikker. F.eks. sweep picking, legato m.m

FÆRDIGHEDER
Kan selv finde på rytmer.
Eleven kan på dette niveau også selv finde frem til diverse akkorder læreren ikke nødvendigvis har gennemgået med eleven.
Der kan også improviseres med få skalaer, og eleven kan skabe sin egen solo.

KOMPETENCER
Eleven er opmærksom på, og har forståelse for sin rolle i gruppen.
Eleven har overskud til at kommunikere musikalsk med sine medmusikere.

BEGYNDER-ELEV
VIDEN
Elementær nodelære, rytmelære, treklange/akkordlære (auditivt/visuelt).
Nodeværdier, intervallære (auditivt/visuelt), skalaer, bladsang, solmisation.


FÆRDIGHEDER
Hørelære udvikler øret, så eleven hurtigere kan identificere intervaller, akkorder, treklange, skalaer osv.
Hørelære skærper elevens evne til at opfatte musikkens elementer både gennem øret og via synet, samt træne rytmesansen og evnen til at opfatte og synge intervaller. Alt dette er med til at styrke elevens koncentration, præcision samt intonation.


KOMPETENCER
Eleven opnår individuelle og sociale musikalske kompetencer og den nødvendige viden, for at kunne blive bedre til at spille på sit instrument og bruge sin stemme.

BEGYNDER
VIDEN
Danne toner på instrumentet samt introduktion til hvordan man holder klarinetten i munden.
Eleven gøres bevidst om instrumentets opbygning og behandling, herunder viden om instrumentpleje.
Hensigtsmæssig kropsholdning samt lære at holde instrumentet med 2 hænder.
Koordinering af ansats og fingerbevægelser, herunder korrekt fingerteknik og kendskab til greb.
Elementært nodekendskab, nodelæsning og tonenavne.
Elementær puls og rytme forståelse samt kendskab til simple nodeværdier.
Viden om intonation, artikulation, vejrtrækning samt dynamik.
Viden om gode øveteknikker.

FÆRDIGHEDER
Eleven kan spille stort set alle toner i det dybe register og kan alle grebene.
Ved hvordan instrumentet samles og rengøres.
Har en god kropsholdning.
Kan kende forskel på de forskellige nodeværdier samt tonehøjder.
Kan holde en puls samt spille svagt/kraftigt.
Ved hvordan man støder tungen på bladet.
Eleven har forståelse for vejrtrækning.

KOMPETENCER
Kender til øveteknikker.
Kan deltage i sammenspil.
Deltage i mindst én årlig koncert.


MELLEMSTADIE-ELEV
VIDEN
Viden om klangkvalitet, intonation og musikalsk udtryk herunder frasering og dynamik.
Bevidsthed omkring tonearter, intervaller, prima vista spil samt skalaspil.
God forståelse for instrumentet samt forståelse for kropsholdning.
Kendskab til toneansats, embrochure og korrekt luftmængde.
Introduktion af legato, staccato og portamento.
Uddybende nodekendskab, nodelæsning og tonenavne.
Elementær puls og rytme forståelse samt kendskab til nodeværdier.
Kendskab til klarinetblade og viden om gode øveteknikker.

FÆRDIGHEDER
Kan producere en god tone af høj kvalitet og spille dynamisk.
Kan genkende lettere intervaller samt spille skalaer med op til 3 fortegn.
Har kontrol over luftmængde og tungebevægelser.
Kan selv sætte klarinetbladet rigtigt.
Kan anvende og forstå nodeværdier – f.eks. ottendedele.

KOMPETENCER
Eleven kan tage ansvar for egen læring.
Eleven er medskaber af gode musikalske oplevelser.
Eleven kan deltage i sammenspil og koncerter.


VIDEREGÅENDE
VIDEN
Eleven har viden til at overskue et større værk og kan bruge teoretisk viden instrumentalt.
Højt teknisk niveau samt beherskelse af hele instrumentets register.
Teoretisk viden om forskellige genrer/tidsperioder samt instrumental-historisk baggrundsviden, indblik i klassisk repertoire.
Differentieret klang, egalitet i alle registre.
Kan selv arbejde med blade.
Kendskab til kvintcirklen, skalaspil i dur/mol samt kromatik, forsiringer, avanceret prima vista spil.
Skiftende taktarter og tonearter, frasering, alternative greb.

FÆRDIGHEDER
Har god forståelse for musikkens opbygning.
Har stiftet bekendtskab med hele klarinetfamilien.
Eleven kan benytte instrumentets fulde omfang.
Eleven har en forståelse af musikalske begreber.

KOMPETENCER
Eleven kan gøre brug af egne færdigheder.
Eleven har evnen til at ’være sin egen lærer’.
Arbejder selvstændigt i sammenspil og kan levere solooptræden på højt plan.

BEGYNDER
VIDEN
Kropsholdning ved klaveret, håndstilling og motorisk forståelse.
Grundlæggende spilleteknik, anslag og fingersætning.
Grundlæggende rytme- og pulsforståelse.
Nodelære i G- og F-nøgler og kendskab til nodeværdier og tilsvarene pause.
Kendskab til enkle taktarter.
Dynamik / tempo.
Dur og mol forståelse.
Vigtigheden af at øve sig.

FÆRDIGHEDER
Kan læse noder i G- og F-nøgler indenfor området fra lille oktav til tostreget oktav.
Kan spille melodier i følgende taktarter: 2/4, 3/4, 4/4.
Kan tælle og anvende følgende nodeværdier: hel-, halv-, fjerdedels- og ottendedelsnoder.
Kan spille med grundlæggende dynamiske nuancer og tempoangivelser.

KOMPETENCER
Evne til selvstændigt at bruge ovenstående færdigheder under øvning.
Kan spille med grundlæggende spilleteknik
Kan spille efter gehør.
Kan spille stykker udenad Kan deltage i elementært sammenspil.

MELLEMSTADIE-ELEV
VIDEN
Udvidet kendskab til mere komplicerede rytmer og taktarter.
Udvidet kendskab til flere styrke-, karakter- og tempobetegnelser.
Udvidet kendskab til akkorder og intervaller.
Kendskab til skalaopbygning og tonearter.
Kendskab til musikalsk frasering, form og musikkens opbygning.
Artikulation.
Pedalkendskab og kendskab til becifring.
Kendskab til forskellige genrer og komponister.

FÆRDIGHEDER
Kan spille med udviklet spilleteknik
Kan tælle og anvende nodeværdier fra hel- til sekstendedelsnoder.
Kan spille melodier i taktarter som fx 6/8, 9/8, 12/8.
Kan læse noder i G- og F-nøgler også bilinjer fra store oktav til og med tostreget oktav.
Anvende musikalske styrkebetegnelser som fx piano, mezzopiano, mezzoforte, forte, crescendo, diminuendo .
Anvende tempobetegnelser som fx andante, moderato, allegro, accelerando, ritardando.

KOMPETENCER
God evne til at anvende ovenstående færdigheder.
Evne til at tage ansvar for egen læring ved at øve og udvikle færdigheder.
Evne til at indgå i en musikalsk sammenhæng med andre fx at spille firhændigt musik.
Prima Vista.
Evnen til at arbejde selvstændigt og motiveret i forberedelsen til en koncert.

VIDEREGÅENDE
VIDEN
Udvidet kendskab til komplicerede rytmer, skalaer, akkorder og intervaller
Udvidet kendskab til artikulation.
Kendskab til kvintcirkel og transponering.
Bred kendskab til forskellige perioder i musikhistorie, komponister, musikgenrer og stilarter.
Kendskab til elementære improvisation.

FÆRDIGHEDER
Har udviklet færdigheder på et højt niveau.
Kan spille med avanceret spilleteknik.
Har udviklet prima vista-spil.
Kan spille efter enkle becifringer.
Kan improvisere melodisk og rytmisk i en enkel musikalsk sammenhæng.

KOMPETENCER
Kan gøre selvstændig brug af sine færdigheder.
Kan arbejde selvstændig og motiveret i en øveproces.
Evne til personlig musikalsk udtryk.
Evne til selvstændig og kritisk stillingtagen til musik.
Kan indgå i en musikalsk sammenhæng med andre som fx akkompagnatør.
Evne til selvstændig vurdering af egen indsats: Hvad kan jeg gøre bedre?
Tænke i mål og formål: Hvad vil jeg med mit klaverspil? Hvor er jeg på vej hen med mit klaverspil?

 

-Rytmisk klaverundervisning tager altid udgangspunkt i elevens egen motivation, ambition og forudsætninger. Desuden har elevens alder og modenhed også meget at sige i forhold til indholdet af undervisningstimerne. Man kan sagtens være begynder indenfor et emne og øvet indenfor et andet, derfor er undervisningen opbygget forskellig fra elev til elev. Undervisningen vil være præget af den enkelte lærers baggrund og personlighed.

BEGYNDER
VIDEN
Kropsholdning ved klaveret, håndstilling og motorisk forståelse.
Grundlæggende spilleteknik, anslag og fingersætning.
Grundlæggende rytme- og pulsforståelse. Nodelære i G- og F-nøgler og kendskab til nodeværdier og tilsvarene pause.
Kendskab til enkle taktarter. Dynamik / tempo. Dur og mol forståelse.
Vigtigheden af at øve sig.

FÆRDIGHEDER
Kan læse noder i G- og F-nøgler indenfor området fra lille oktav til tostreget oktav.
Kan spille melodier i følgende taktarter: 2/4, 3/4, 4/4. Kan tælle og anvende følgende nodeværdier: hel-, halv-, fjerdedels- og ottendedelsnoder.
Kan spille med grundlæggende dynamiske nuancer og tempoangivelser.

KOMPETENCER
Evne til selvstændigt at bruge ovenstående færdigheder under øvning.
Kan spille med grundlæggende spilleteknik
Kan spille efter gehør.
Kan spille stykker udenad Kan deltage i elementært sammenspil.

MELLEMSTADIE-ELEV
VIDEN
Udvidet nodekendskab i det omfang, det er formålstjenstlig for den enkelte elev.
Udvidet kendskab til rytmer og taktarter.
Kendskab til opbygning af skalaer i flere tonearter.
Kendskab til udvidede akkorder, fx. firklange.
Omvending af akkorder.
Begyndende genrekendskab i forhold til akkompagnement og grooves.
Pedalspil

FÆRDIGHEDER
Kan bruge forte- og pianopedal. Har en sikker pulsfornemmelse.
Arbejde med dynamik, anslag og klang. Synge til eget akkompagnement.
Arbejde med frasering.
Udvikle komposition.
Udvikle gehørspil, imitation og improvisation.

KOMPETENCER
God evne til at anvende ovenstående færdigheder.
Kan aflytte helt enkle melodier og akkorder.
Kan selv erkende problemer og fejl i gennemspillet musik.
Eleven er introduceret til muligheder for sammenspil på Kulturskolen og kan indgå i en sammenspilssituation.
Eleven bevarer en legende tilgang til musikken.

VIDEREGÅENDE
VIDEN
Godt kendskab til af tonearter, skalaer og harmonilære.
Anvendelse af skalaer i improvisation.
Bredt genrekendskab.

FÆRDIGHEDER
Har udviklet færdigheder på et højt niveau.
Lytte numre af.
Spille efter becifring og noder.

KOMPETENCER
Evne til personligt musikalsk udtryk.
Eleven magter sammenspil med improvisation.
Evne til selvstændig vurdering af egen indsats: Hvad kan jeg gøre bedre?
Tænke i mål og formål: Hvad vil jeg med mit klaverspil? Hvor er jeg på vej hen med mit klaverspil?

FORMÅL
At udvikle elevernes musikalske evner og give dem kundskaber og redskaber til støtte for deres musikalske erkendelse og personlighedsudfoldelse. At fremme elevernes lyst til aktiv musikbeskæftigelse og bevidstgøre dem om de muligheder, der ligger i musik. At bibringe eleverne færdigheder, der sætter dem i stand til formidle musik på en teknisk og musikalsk tilfredsstillende måde i solo- og sammenspil.

MÅL
At give eleverne indsigt i musikalske sammenhænge og forskellige stilretninger. At udvikle elevernes evne til at udtrykke sig improvisatorisk. At udvikle elevernes forestilling om klang og sætte dem i stand til at virkeliggøre disse forestillinger på instrumentet.

INDHOLD
Undervisningen omfatter følgende elementer:

Instrumentets funktion/-pleje
Kropsholdning / holdning i forhold til instrumentet
Tonedannelse
Teknik
Intonation
Mundstykkespil
Tytme
Uvikling af gehør og rytmisk fornemmelse
Spil efter noder
Tonalitet
Harmonilære/becifring.

BEGYNDER

Instrumentfunktion/-pleje:
Instruktion i pleje i almindelig vedligeholdelse af det udleverede instru- ment.

Kropsholdning/åndedræt:
En løs og afspændt kropsholdning.
Bevidstgørelse af vejrtrækning og en kontrolleret kropsholdning som grundlag for tonekvalitet, tonevarighed og tonehøjde (åndedræts- støtte, mellemgulvs-vejrtrækning).
Vigtigheden af en god opvarmning.

Tonedannelse (udvikling af klangfornemmelse)
At blæse lange toner i den enstrengede oktav med henblik på at danne en kontrolleret ansats og at udvide toneomfanget systematisk nedad og opad (naturtoner). - Øvelser med henblik på at danne muskulaturen (embouchure)
Mundstykkespil og lufttræningsøvelser

Teknik:
Øvelser med henblik på artikulation, stødøvelser.
Intervaløvelser med henblik på træfsikkerhed og intonation (vokalt / instrumentalt / mundstykke).

Rytme:
Med rimelighed at kunne beherske alle former for fjerdedelstakt, ottende delstakt og alla breve.
Nodeværdier op til og med sekstendedelsnoden, herunder de tilhørende punkteringer.

Udvikling af gehør og rytmisk fornemmelse:
Gehørspil. Imitation - Let Improvisitation

Spil efter noder / øveteknik:
Nodemæssigt: Det for instrumentet noterede nodeområde fra g i lille ok- tav til g i tostrenget oktav.
Enkle melodier (sange, kanons, duetter og stykker i tonearterne C-dur, D- dur, F-dur, G-dur og Bb-dur).
Simple Prima vista opgaver.
Udenadsspil
Sammenspil, også med andre instrumenter

MELLEMSTADIE-ELEV

Videreudvikling af begynderniveau på nævnte punkter.

Tonedannelse:
En stadig forbedring af tonekvaliteten og intonationen ved hjælp af opvarmning og fleksibilitetsøvelser.

Teknik:
Udvidelse af toneomfanget (skalaspil over 2 oktaver).
Kromatik og akkordbrydninger. - Dynamik (pp - ff) og artikulation (legato).
Enkelte forsiringer.
Introduktion og arbejdet med dobbelttunge- og trioløvelser.
Mutes / dæmpere / håndteknik mm. introduceres

Spil efter noder: 
Lettere solostykker for det pågældende instrument.

 

VIDEREGÅENDE

Videreudvikling af begynder- mellemniveau nævnte punkter:

At holde de tekniske øvelser ved lige og udvikle en indsigt i musikalske sammenhænge, som kvalificerer til at beskæftige sig med litteratur af større sværhedsgrad, og som fører til selvstændighed i både fortolkningen og i det øvelsesmæssige indstuderingsarbejde.

Tonedannelse:
Fortsat at forbedre tonekvaliteten og intonationen. 
Samtlige klangmuligheder i instrumentet: f.eks. vibrato og spil med sordin (dæmper), sang, beatbox mm.

Teknik:
Forbedring af teknikken i alle dur- og moltonearter, såvel som i akkorder og kromatiske forløb.
Perfektionering af stødene, dvs. dobbeltstød og flattertunge. 
Skala- og intervaløvelser i forskellige artikulationer i alle tonearter.
Præcision og artikulation i indbyrdes forskellige intervaller.
Forfining af forsiringsteknikken med henblik på at kunne anvende den i nodelitteraturen.
Komplicerede rytmer.

Spil efter noder:
At lade eleven arbejde selvstændigt med relevant litteratur.
At spille solo med klaver eller orkesterledsagelse.

BEGYNDER
VIDEN
Eleven skal fornemme at musikken har byggesten som, når de ændres, påvirker musikken.
Eleven skal blive opmærksom på musikkens energipotentiale.
Eleven bliver sat ind i musikalsk sammenhæng hvor der dannes grobund for yderligere læring inden for teori og genrekendskab igennem praksis.

FÆRDIGHEDER
Elementært instrumentkendskab, eleven sætter et gryende kendskab til instrumentet ind i en musikalsk sammenhæng.
Eleven modtager instrukser til yderligere tilpasning af instrumentkendskab, i forhold til stilarter og genrer.
Eleven skal danne et begyndende billede af kravene til klang og rytmisk beherskelse i en kontekst

KOMPETENCER
Eleven bliver opmærksom på glæden ved at indgå i en større sammenhæng.
Eleverne bliver opmærksomme på den fælles afhængighed af de andre på holdet.
Holdet får en begyndende identitet igennem fællesskab imellem deltagerne.

MELLEMSTADIE-ELEV
VIDEN
Eleven bliver kreativt involverede i brugen af musikkens byggesten.
Eleven er selv opmærksom på at etablere energi og relevans i musikken.
Eleverne skal være klar til at prøve nye roller i sammenspillet.
Eleven bliver sat over for små opgaver som de skal løse inden for teori og genrekendskab.

FÆRDIGHEDER
Solidt instrumentkendskab, eleven sætter et kendskab til instrumentet ind i en musikalsk sammenhæng.
Eleven modtager eller finder roller i musikken til yderligere fordybelse af instrumentkendskab, i forhold til stilarter og genrer.
Eleven arbejder bevidst med at beherske klang og rytmik i en kontekst.

KOMPETENCER
Eleven bliver opmærksom på glæden ved at være et medbestemmende individ i en større sammenhæng
Eleverne bliver opmærksomme på at de kan være proaktive og ændre musikken.
Holdet får identitet igennem fællesskab imellem deltagerne. Elever bliver opmærksomme på at kvalitet er et produkt af fordybelse.

VIDEREGÅENDE
VIDEN
Eleven er selv i stand til at manipulere musikkens byggesten ud fra genrer, æstetik og formsans.
Eleven skal kunne reagere på forskellige påvirkninger i forhold til udøvelse, skiftende lydforhold osv.
Eleven skal kunne udfordre sin rolle i sammenspillet og italesætte forskellen.
Eleverne bliver sat over for opgaver hvor de igennem teori og genrekendskab danner sig en mening om musikken de spiller.

FÆRDIGHEDER
Overskud på instrumentet frigør plads til at ændre med klang og frasering ind i en musikalsk sammenhæng.
Eleven forventes at indgå med et instrumentalt og teoretisk overskud, og lyst til at afprøve nye former for udtryk, herunder improvisation.
Eleven har et rytmisk overskud, og er i stand til at varierer parametre i forhold til en stilart.

KOMPETENCER
Eleven er et medbestemmende individ i en større sammenhæng.
Eleverne bliver opmærksomme på at de kan være proaktive og ændre musikken, herunder komponere.
Holdet får identitet igennem fællesskab imellem deltagerne, og kan italesætte udfordringer og løse dem.
Elever værdsætter at kvalitet er et produkt af fokus.

 

 

Sangundervisningen tager altid udgangspunkt i elevens egen motivation, ambition og forudsætninger. Desuden har elevens alder og modenhed også meget at sige i forhold til indholdet af sangtimerne.
Man kan sagtens være begynder indenfor et emne og øvet indenfor et andet, og derfor er undervisningen opbygget forskelligt fra elev til elev

BEGYNDER
VIDEN
Bevidstgørelse om kroppens funktion ift. til sang, herunder f.eks. kropsholdning, afspænding og vejrtrækning.
Viden om koncentration, motivation og om vigtigheden af at de øver sig.
Introduktion til tekstlæsning i et nodebillede.

FÆRDIGHEDER
Arbejde med intonation, puls og rytmik.
Arbejde med vejrtrækning. Imitation.
Indlæring af enkle melodier på dansk og evt. engelsk.
Anvendelse af simpel nodelæsning som f.eks. pausetegn, gentagelse og volter.

KOMPETENCER
Udvidelse af sangrepertoire. Eleven kan arbejde med at kunne synge rent og med at kunne følge tempo/puls.
Det tilstræbes at eleven bliver i stand til at bruge tillærte færdigheder under egen øvning.
Legende tilgang til det sanglige udtryk.
Det tilstræbes at eleven deltager i sammenspilslignende situationer


MELLEMSTADIE-ELEV
VIDEN
Bevidstgørelse om kroppens funktion ift. til sang, herunder f.eks. kropsholdning, afspænding og vejrtrækning, samt fokus på dette.
Viden om koncentration, motivation og vigtigheden af at øve sig.
Viden om stemmens variationsmuligheder og vigtigheden af at kunne forholde sig til ”egen stemme”.
Introduktion til tekstlæsning i et nodebillede.

FÆRDIGHEDER
Arbejde med intonation, puls og rytmik.
Arbejde med vejrtrækning. Imitation.
Indlæring af melodier på dansk og andre sprog.
Arbejde med dynamik og klang.
Anvende tilegnet viden om kroppens funktion under sang.
Anvendelse af simpel nodelæsning som f.eks. pausetegn, gentagelse og volter

KOMPETENCER
Udvidelse af sangrepertoire.
At kunne synge rent.
At følge et tempo/en puls.
Være i stand til at bruge tillærte færdigheder under egen øvning.
Det tilstræbes at eleven deltager i sammenspilslignende situationer.
Udvidelse af elevens kunstneriske og musikalske potentiale.

VIDEREGÅENDE
VIDEN
Viden om kroppens funktion ift. til sang, herunder f.eks. kropsholdning, afspænding og vejrtrækning – konkret anvendelse af disse.
Viden om effektiv øvning.
Viden om stemmens variationsmuligheder og vigtigheden af at kunne forholde sig til sin egen stemme.
Introduktion til tekstlæsning i et nodebillede.

FÆRDIGHEDER
Arbejde med intonation, puls, rytmik og vejrtrækning.
Imitation.
Indlæring af sværere melodier på forskellige sprog.
Anvendelse af nodelæsning.
Arbejde med dynamik og klang.
Anvende tilegnet viden om kroppens funktion i forbindelse med sang.
Mestre den tillærte viden.
Dyrkelse af personligt frit udtryk f.eks. ift. tekstfortolkning, frie fraseringer og den enkelte stemmes særpræg.
Arbejde med improvisation.

KOMPETENCER
Udvidelse af sangrepertoire.
At eleven synger rent.
At eleven følger tempo/puls.
Være i stand til at bruge tillærte færdigheder under egen øvning.
Det er for eleven naturligt at deltage i sammenspilssituationer og fællesarrangementer.
Udvidelse af elevens kunstneriske og musikalske potentiale.
Understøtte, udvikle og motivere eleven til at finde sin egen stil.

 

BEGYNDER
VIDEN
Eleven får viden om grundlæggende gode vaner til Instrumentbehandling, holdning, og vejrtræning.
Igennem simple øvelser udvides elevens tone kendskab gradvist.
Antallet af noder udmøntes i musik inden for tonekapaciteten.
Eleven improviserer sammen med underviseren for at spille musik fra første mulige lejlighed.

FÆRDIGHEDER
Eleven spiller op til et musikalsk mål der fordrer færdigheder.
Klangøvelser inden for elevens favorit ambitus, hvor øvelserne omhandler dynamik og egalitet.
Begyndende tilgang til noder igennem Music Mind Games eller lign.

KOMPETENCER
Eleven bliver saxofonist, og opmærksom på instrumentets krav om fokus på små detaljer for at lykkes.
Eleven søges sat sammen med andre der spiller et instrument, og indgår i en social relation med musikken som fælles samlingspunkt.

MELLEMSTADIE-ELEV
VIDEN
Eleven modtager forløb med fordybelse og indsigt i vejrtræningen.
Eleven spiller dur/mol skalaer og andre øvelser til at udbygge det musikalske overblik.
Eleven sættes ind i begyndende skala/harmoniske begreber.

FÆRDIGHEDER
Eleven spiller op til et musikalsk mål der fordrer færdigheder.
Klangøvelser der er fokuseret på problematiske intervalskift.
Opmærksomhed på tunge/luft/hals relation.
Node materiale der svarer til elevens niveau og udfordringer.
Frasering herunder en og tostemmige duetter.

KOMPETENCER
Eleven er saxofonist, og motiveres igennem auditiv selverkendelse til fortsat målrettet udbedring af de aspekter ved eget spil eleven ønsker at ændre.
Eleven indgår i sammenspilssituation, og opnår herigennem fælleskab med andre musikere.
Eleven indbydes til repertoire valg, og til at begrunde valget.


VIDEREGÅENDE
VIDEN
Eleven indarbejder teori i forhold til improvisation.
Eleven spiller skalaer og andre øvelser for at udbygge det musikalske overblik.
Eleven sættes ind videregående skala/harmoniske begreber.

FÆRDIGHEDER
Eleven arbejder i dybden med fingeraktion/ tunge luft koordination.
Klangøvelser med udgangspunkt i en personlig tilgang til reference og kontekst.
Eleven skal kunne skrive enkelte opgaver på noder. Frasering efter forbillede.

KOMPETENCER
Eleven søges inddraget i planlægningen af undervisningen i gensidig sparring med underviseren. Eleven opsøger selv sammenspilspartnere, eller opfordres hertil. Eleven spiller ofte for andre, og ser sig selv som formidler af musik.

 

BEGYNDER
VIDEN
Eleverne forstår hvad faget ’Sang, Spil og Bevægelse’ går ud på, og kan bidrage til ved lærerens instruktioner og eksempler.
De bliver opdraget til at faget er et ’levende rum’, hvor nysgerrighed til kreativiteten kan blive opfyldt.

FÆRDIGHEDER
Eleverne er i stand til at klappe, gå/trampe, og lignenden til én fælles puls.
De kan multitaske (gå/klappe f.eks) samtidigt.
De er opmærksomme på deres omgivelser (med-spillere).

KOMPETENCER

Eleverne fungerer godt sammen i sammenspil med hinanden, musisk som socialt.
De tør udfordre sig selv en lille smule, og er stolte af “at kunne musik på en anden måde/med kroppen”.
De er nysgerrige og legende.

MELLEMSTADIE-ELEV
VIDEN
Eleverne forstår hvad faget «Sang, Spil og Bevægelse» går ud på, og kan bidrage til ved lærerens instruktioner og eksempler.
De bliver opdraget til at faget er et «levende rum», hvor nysgerrighed til kreativiteten kan blive opfyldt.
Perkussive instrumenter som f.eks. Congas eller Djembe bliver introduceret og sammenhængen mellem sang, spil og bevægelse, samt visse afrikanske eller afrokubanske traditioner ift. instrumenterne vil blive uddybet.

FÆRDIGHEDER
Eleverne er i stand til at klappe, gå/trampe, og lign. på én fælles puls.
De kan multitaske (gå/klappe/sang f.eks.) samtidigt.
De er opmærksomme på deres omgivelser (med-spillere).
De kan udføre basale slag på instrumenter.
De kan vise grundtrin indenfor forskellige genre.

KOMPETENCER
Eleverne fungerer godt sammen i sammenspil med hinanden, musisk som socialt.
De tør udfordre sig selv en lille smule, og er stolte af “at kunne musik på en anden måde/med kroppen”.
De er nysgerrige og legende.
De har fået et bredere krops/bevægelseskendskab.
De kan spille rytmer på f.eks. congas i sammenspil med hinanden.

VIDEREGÅENDE
VIDEN
Eleverne forstår hvad faget «Sang, Spil og Bevægelse» går ud på, og kan bidrage til, ved lærerens instruktioner og eksempler.
De bliver opdraget til at faget er et «levende rum», hvor nysgerrighed til kreativiteten kan blive opfyldt.
Percussive instrumenter bliver som f.eks. Congas eller Djembe vil blive introduceret og sammenhængen mellem sang, spil og bevægelse, samt visse afrikanske eller afrocubanske traditioner ift. Instrumenterne vil blive uddybet.
De bliver introduceret for kreative modeller for skabelse af egne SSB-kompositioner.

FÆRDIGHEDER
Eleverne er i stand til at klappe, gå/trampe, ol. på én fælles puls.
De kan multitaske (gå/klappe/sang f.eks.) samtidigt.
De er meget opmærksomme på deres omgivelser (med-spillere).
De kan udføre øvede slag på instrumenter.
De kan vise flere grundtrin indenfor forskellige genre.
De er blevet mere skabende, og kan i fællesskab lave egne værker med elementerne:
Sang
Spil
Bevægelse/dans.

KOMPETENCER
Eleverne fungerer godt sammen i sammenspil med hinanden, musisk som socialt.
De tør udfordre sig selv, og er stolte af at kunne kombinere flere musikalske og kropslige elementer på samme tid.
De er nysgerrige og legende.
De har fået et bredt krops/bevægelseskendskab.
De kan spille flere rytmer på f.eks. congas i sammenspil med hinanden.
De har en bred vifte af kompetencer ift. det skabende, levende og legende rum.

VIDEREGÅENDE-ELEV
VIDEN
Igennem forskelligartede aktiviteter skal talentklasseeleven blive udfordret på sin musikdannelse, og igennem dialog forholde sig til forskellig musik.
Eleverne bliver opmærksomme på musikkens kraft som samfundsbærende element, og kulturbære.
Eleverne finder deres egen ’stemme’ igennem afsøgning af andres.


FÆRDIGHEDER
Eleverne gives mulighed for at lytte til koncerter med andre på samme niveau, for at forholde egne evner til andre unges.
Eleverne afklares i forhold til deres muligheder for at søge ind på MGK eller andre egnede tilbud, i umiddelbar forlængelse af talentklassen.
Eleverne hjælpes til vaner der muliggør den indsigt fordybelse i et fag giver.

KOMPETENCER
Talentklassen er et socialt/musikalsk fælleskab som søges styrket igennem værdier som: respekt, rummelighed og engagement.
Eleverne motiveres igennem ønsket om dedikeret kreativ deltagelse.
Elever bliver bedre til at være individualister i et fælleskab.

BEGYNDER
VIDEN
Eleven bliver indført i de basale og grundlæggende elementer for instrumentets funktion og teknik.
Vi lærer at bruge stikker og pedaler.
Vi starter op med lette rytme- noder.
Eleven spiller sammen med læreren og/eller afspillet musik.

FÆRDIGHEDER
Kan spille korte rytmefigurer på hele sættet, heltakt grundrytme i 4/4 med fod og begge hænder - dette udvikles til lidt mere komplekse figurer. Alt sammen med øje, eller rettere øre, for fornemmelse for puls.
Eleven oplever musikken og bliver grebet af den (forhåbentlig).
Eleven spiller udenad og efter node og prøver selv at lave rytmefigurer.

KOMPETENCER
Kan erkende når der spilles med god eller svag puls og høre om eleven spiller den rytme vi arbejder med. Eleven
har stadig ikke kompetence til at ’rette til’ imens der spilles.

MELLEMSTADIE-ELEV
VIDEN
Arbejder videre med instrumentets rolle og forskellige lyde i hele musikstykker, herunder åben og lukket highhat, forskellige bækkentyper og toms.
Udvider kompleksitet og anvender flere underdelinger. Begge fødder og hænder anvendes. Lette fills indbygges i længere forløb.
Nye taktarter og genre introduceres.
Noder anvendes i det omfang det er formålstjenstlig for den enkelte elev.
Puls, flow, temposikkerhed og dynamik understreges som altafgørende for kvaliteten af musikken spillet af eleven.
Eleven spiller sammen med læreren og/eller afspillet musik.
Eleven prøver selv at skabe et groove/rytmeforløb.

FÆRDIGHEDER
Kan gennemspille et stykke musik, med flere dele i opbygningen, herunder anvende fills, markeringer og dynamik.
Eleven kan opleve musikken til trods for evt. ”problemer” undervejs. Stadig både udenad og efter node. Har fået hul på den kreative proces ved at lave/planlægge et rytme forløb.
Kan nogle gange ændre ”sticking”, håndstilling imens der spilles.

KOMPETENCER
Kan gennemspille et helt stykke musik med eller uden ”fejl”.
Kan selv forklare de forskellige problemer der var undervejs og kan nogle gange rette til når det går lidt galt.
Kan aflytte og genkende og evt. spille forskellige rytmer, taktarter og genre ud over egne favoritter.

VIDEREGÅENDE
VIDEN
Genre og spillestil bliver synliggjort og eleven arbejder mere detaljeret i det tekniske.
Eleven arbejder med hvirvel teknikker, paradidler m.m. og forsøger at inkorporere det i sit spil, der mere og mere bliver improviserende ud fra et valgt udgangspunkt/groove.
Eleven dyrker dynamikken og oplever den som et af de vigtigste musikalske virkemidler for instrumentet.
Eleven lærer sin rolle og dens ”magt” og dermed ansvar i sammenspillet at kende.

FÆRDIGHEDER
Kan nu spille frit og variere både planlagt og spontant.
Kan være med til at farve og styre musikkens udtryk.
Er begyndt at have ”egen stil”. Eventuelle problemer, fejl, opleves mere som variationer, end forringelse af oplevelse og udtryk.
Udvidet anvendelse af begge fødder og hænder, krydskoordination styrkes, polyrytmik introduceres

KOMPETENCER
Kan vælge og selv skabe forskellige forslag til rytmer/groove til forskellige musikforløb, musikstykker i forskellige genre.
Har sikkerhed i tempo og flow.

BEGYNDER
VIDEN
Danne toner på instrumentet.
Eleven bliver bevidst om instrumentets opbygning og behandling, herunder viden om instrumentpleje.
Hensigtsmæssig kropsholdning samt korrekt kontakt med instrumentet.
Koordinering af ansats og fingerbevægelser, herunder korrekt fingerteknik/kendskab til greb.
Elementært nodekendskab, nodelæsning og tonenavne.
Introduktion af nodeværdier og pauser.
Viden om intonation, artikulation, vejrtrækning samt dynamik.
Viden om gode øveteknikker.

FÆRDIGHEDER
Eleven kan spille stort set alle toner i det dybe register og kan alle grebene.
Ved hvordan instrumentet samles og rengøres. Har en god kropsholdning.
Eleven lærer at puste i mundstykket.
Kan kende forskel på de forskellige nodeværdier samt tonehøjder.
Kan holde en puls samt spille svagt/kraftigt.
Eleven har god forståelse for vejrtrækning.

KOMPETENCER
Kender til gode øveteknikker.
Kan deltage i sammenspil.
Deltage i mindst én årlig koncert.

MELLEMSTADIE-ELEV
VIDEN
Viden om klangkvalitet, intonation og musikalsk udtryk herunder frasering og dynamik.
Bevidsthed omkring tonearter, intervaller, prima vista spil samt skalaspil.
God forståelse for instrumentet samt forståelse for kropsholdning.
Kendskab til toneansats, embrochure og korrekt luftmængde.
Uddybende nodekendskab, nodelæsning og tonenavne.
Elementær puls og rytme forståelse samt kendskab til nodeværdier.
Viden om gode øveteknikker

FÆRDIGHEDER
Kan producere en god tone af høj kvalitet og spille dynamisk.
Kan genkende lettere intervaller samt spille skalaer med op til 3 fortegn.
Kan overblæse tonerne.
Har kontrol over luftmængde og tungebevægelser.
Kan anvende og forstå nodeværdier – f.eks. ottendedele

KOMPETENCER
Eleven kan tage medansvar for egen læring.
Eleven er selv med til at skabe gode musikalske oplevelser.
Deltagelse i sammenspil og koncerter.

VIDEREGÅENDE
VIDEN
Eleven har viden til at overskue et større værk og kan bruge teoretisk viden instrumentalt.
Højt teknisk niveau samt beherskelse af hele instrumentets register.
Teoretisk viden om forskellige genrer/tidsperioder samt instrumental-historisk baggrundsviden, indblik i klassisk repertoire.
Differentieret klang, egalitet i alle registre. Kendskab til kvintcirklen, skalaspil i dur/mol samt kromatik, forsiringer, avanceret prima vista spil.
Skiftende taktarter og tonearter, frasering, alternative greb.

FÆRDIGHEDER
Har god forståelse for musikkens opbygning.
Har stiftet bekendtskab med hele fløjtefamilien.
Kan spille med dobbeltstød og vibrato.
Eleven kan benytte instrumentets fulde omfang.
Eleven har en forståelse af musikalske begreber.

KOMPETENCER
Eleven kan gøre brug af egne færdigheder.
Eleven evner at være ”sin egen lære”.
Arbejde selvstændigt i sammenspil og kan levere solooptræden på højt plan.

BEGYNDER
FAGLIGE MÅL
At give eleven glæde ved at kunne udtrykke sig gennem musik på instrumentet. Glæden opnås bl.a. ved at eleven ud fra egne forudsætninger opnår og mærker udvikling af instrumentale færdigheder, der kan bruges på forskellige måder, dels i solospil og dels i sammenspil med andre.

Hovedvægten af stoffet er solostykker i forskellige genrer og fra forskellige tidsepoker. Der indgår såvel ældre som nyere klassisk musik, folkemusik, jazz og populærmusik.

FYSIK
Må arbejde med og ud fra elevens fysik/motorik, og implementere gode vaner.

TEKNIK
Håndstilling i venstre og højre hånd præsenteres og justeres gradvist. Intonation og bueføring justeres løbende.

INDLÆRINGSFORM
Gehør og/eller nodelæsning

SAMMENSPIL OG KONCERTER
Spiller sammen med læreren og så vidt muligt indgår i sammenspil på Kulturskolen.
Deltager i koncerter.

MELLEMSTADIE-ELEV
FAGLIGE MÅL
At give eleven glæde ved at kunne udtrykke sig gennem musik på instrumentet. Glæden opnås bl.a. ved at eleven ud fra egne forudsætninger opnår og mærker udvikling af instrumentale færdigheder, der kan bruges på forskellige måder, dels i solospil og dels i sammenspil med andre.

Hovedvægten af stoffet er solostykker i forskellige genrer og fra forskellige tidsepoker. Der indgår såvel ældre som nyere klassisk musik, folkemusik, jazz og populærmusik.

FYSIK
Må arbejde videre med elevens fysik/motorik, og implementere gode vaner.
Begyndende fokus på optimal kropsholdning.

TEKNIK
Håndstilling i venstre og højre hånd justeres løbende. Større bevidsthed om intonation og bueføring.

INDLÆRINGSFORM
Gehør og nodelæsning

SAMMENSPIL OG KONCERTER
Spiller sammen med læreren og indgår i sammenspil på Kulturskolen og NUS stryger ensemble.
Deltager i koncerter.

VIDEREGÅENDE
FAGLIGE MÅL
At give eleven glæde ved at kunne udtrykke sig gennem musik på instrumentet. Glæden opnås bl.a. ved at eleven ud fra egne forudsætninger opnår og mærker udvikling af instrumentale færdigheder, der kan bruges på forskellige måder, dels i solospil og dels i sammenspil med andre.

Hovedvægten af stoffet er solostykker i forskellige genrer og fra forskellige tidsepoker. Der indgår såvel ældre som nyere klassisk musik, folkemusik, jazz og populærmusik.

FYSIK
Må arbejde videre med elevens fysik/motorik og implementere gode vaner.
Fokus på hele kroppens holdning. 

TEKNIK
Håndstilling bør være korrekt / optimal. Ligeledes bueføring, god bevidsthed om intonation. Vibrato implementeres ligeledes.

INDLÆRINGSFORM
Bør kunne både gehør og nodelæsning

SAMMENSPIL OG KONCERTER
Spiller sammen med læreren og indgår i sammenspil på Kulturskolen og NUS.
Deltager i koncerter.

 

Korskolens læreplaner

VIDEN
Sangeren har kendskab til hvad god kropsholdning indebærer, hvordan vejrtrækning og støtte hænger sammen, samt viden om hvordan man får samt opretholder en funktionsdygtig stemme.
Sangeren har kendskab til forskellige stemmefunktioner (fuldfunktion og neutral). 
Sangeren har kendskab til forskellige arbejdsmetoder og øvelser under korprøven. 
Sangeren har kendskab, hvordan man arbejder i en lydprøve og koncert.

FÆRDIGHEDER
Sangeren skal kunne orientere sig om egen korstemme ud fra et korpartitur og tilnærmelsesvis synge efter bladet. 
Sangeren skal have hørelæremæssigt overblik i forhold til at kunne imitere rytmer, melodier og forskellige udtryk fra korlederen og andre sangere 
Sangeren skal blive stærk til at intonere både i kor- og solistsammenhæng og have styr på basis værktøjer indenfor hørelære og sangteknik for at opnå dette.
Sangeren skal kunne blende sin stemme korisk med andre stemmer.
Sangeren skal kunne bruge sin stemme og krop til at udtrykke de ønskede stemninger i forskellige sange (tekstforståelse og indlevelse)
Sangeren skal have en tydelig og korrekt engelsk udtale

KOMPETENCER
Sangeren kan arbejde koncentreret og ansvarsfuldt i korlokalet (Grundtanken er her Det intelligente kor: alle sangere er medansvarligt for musikken og fællesskabet) Sangeren kan interagere positivt, respektfuldt og anerkendende med de andre sangere samt korlederen.
Sangeren kan indordne sig i en større gruppe og kende til metoder for god kommunikation.

VIDEN
Sangeren har kendskab til hvad god kropsholdning indebærer samt hvordan vejrtrækning og støtte hænger sammen.
Sangeren har kendskab til udstrækning af væsentlige muskelgrupper omkring brystkassen, så lungekapaciteten bedre udnyttes.
Sangeren har kendskab til at anvende sin stemme i overensstemmelse med egne kapaciteter.

FÆRDIGHEDER
Sangeren skal kunne lære materialet gennem gehør, repetition eller nodelæsning.
Sangeren skal kunne danne sig et overblik over sangens forløb og dermed finde frem til evt vejrtrækningsmæssige udfordringer og afhjælpe problemet enten selv eller med hjælp fra korlederen.
Sangeren kan i overensstemmelse med egen kapacitet benytte kortimens udstrækningsøvelser hjemme, for at skabe bedre fysik.
Sangeren skal kunne holde til at stå op og synge, så meget som muligt ud fra egne forudsætninger

KOMPETENCER
Sangeren kan arbejde koncentreret og ansvarsfuldt i korlokalet (Grundtanken er her Det intelligente kor: alle sangere er medansvarligt for musikken og fællesskabet) 
Sangeren kan interagere positivt, respektfuldt og anerkendende med de andre sangere
Sangeren kan indordne sig i en større gruppe og kende til metoder for god kommunikation

VIDEN
Eleven har kendskab til hvad god kropsholdning indebærer, hvordan vejrtrækning og støtte hænger sammen, samt viden om hvordan man får samt opretholder en funktionsdygtig stemme
Eleven har kendskab til forskellige stemmefunktioner (overdrive, curbing, neutral osv) 
Eleven har kendskab til typiske fraseringer og er stilbevidst
Eleven har kendskab til forskellige arbejdsmetoder og øvelser under korprøven
Eleven har kendskab til, hvordan man arbejder med sine lektier mest effektivt
Eleven har kendskab, hvordan man arbejder i en lydprøve og koncert
Eleven har kendskab, hvordan man synger i kor- og solistmikrofoner

FÆRDIGHEDER
Eleven skal kunne lære materialet gennem gehør samt let nodelæsning fra et korpartitur
Eleven skal have hørelæremæssigt overblik i forhold til at kunne imitere rytmer, melodier og forskellige udtryk fra korlederen og andre sangere
Eleven skal blive stærk til at intonere både i kor- og solistsammenhæng og have styr på basis værktøjer indenfor hørelære og sangteknik for at opnå dette 
Eleven skal kunne blende sin stemme korisk med andre stemmer 
Eleven skal kunne bruge sin stemme og krop til at udtrykke de ønskede stemninger i forskellige sange (tekstforståelse, indlevelse og performance på scenen) 
Eleven skal have en tydelig og korrekt engelsk udtale
Eleven skal blive vant til at optræde på scenen samt uden noder og tekst
Eleven skal som solist kunne finde frem til sin egen eller en gruppe koreografi


KOMPETENCER
Eleven kan arbejde koncentreret og ansvarsfuldt i korlokalet såvel som med egne lektier derhjemme (Grundtanken er her Det intelligente kor: alle sangere er medansvarligt for musikken og fællesskabet)
Eleven kan interagere positivt, respektfuldt og anerkendende med de andre sangere
Eleven kan indordne sig i en større gruppe og kende til metoder for god kommunikation
Eleven ser sig i korsammenhæng som rollemodel for yngre sangere

VIDEN
Eleven har kendskab til hvad god kropsholdning indebærer, hvordan vejrtrækning og støtte hænger sammen, samt viden om hvordan man får samt opretholder en funktionsdygtig stemme
Eleven har kendskab til forskellige stemmefunktioner (overdrive, edge, neutral osv)
Eleven har kendskab til typiske fraseringer og er stilbevidst
Eleven har kendskab til forskellige arbejdsmetoder og øvelser under korprøven
Eleven har kendskab til, hvordan man arbejder med sine lektier mest effektivt
Eleven har kendskab, hvordan man arbejder i en lydprøve og koncert
Eleven har kendskab, hvordan man synger i kor- og solistmikrofoner

FÆRDIGHEDER
Eleven skal kunne orientere sig om egen korstemme ud fra et korpartitur og tilnærmelsesvis synge efter bladet
Eleven skal have hørelæremæssigt overblik i forhold til at kunne imitere rytmer, melodier og forskellige udtryk fra korlederen og andre sangere
Eleven skal blive stærk til at intonere både i kor- og solistsammenhæng og have styr på basis værktøjer indenfor hørelære og sangteknik for at opnå dette 
Eleven skal kunne blende sin stemme korisk med andre stemmer 
Eleven skal kunne bruge sin stemme og krop til at udtrykke de ønskede stemninger i forskellige sange (tekstforståelse, indlevelse og performance på scenen) 
Eleven skal have en tydelig og korrekt engelsk udtale 
Eleven skal blive vant til at optræde på scenen samt uden noder og tekst 
Eleven skal som solist kunne finde frem til sin egen eller en gruppe koreografi

KOMPETENCER
Eleven kan arbejde koncentreret og ansvarsfuldt i korlokalet såvel som med egne lektier derhjemme (Grundtanken er her Det intelligente kor: alle sangere er medansvarligt for musikken og fællesskabet) 
Eleven kan interagere positivt, respektfuldt og anerkendende med de andre sangere 
Eleven kan indordne sig i en større gruppe og kende til metoder for god kommunikation
Eleven ser sig i korsammenhæng som rollemodel for yngre sangere

VIDEN 
Eleven har kendskab til hvad god kropsholdning indebærer samt hvordan vejrtrækning og støtte hænger sammen.
Eleven har basal viden om stemmefunktioner (synge kraftigt, synge svagt på den rigtige måde)
Eleven har kendskab til forskellige arbejdsmetoder og øvelser under korprøven. 
Eleven har kendskab, hvordan man arbejder i en lydprøve og koncert.


FÆRDIGHEDER
Eleven skal kunne lære materialet gennem gehør samt tekstlæsning.
Eleven skal have hørelæremæssigt overblik i forhold til at kunne imitere rytmer, melodier og forskellige udtryk fra korlederen. 
Eleven skal kunne blende sin stemme korisk med de andre sangere.
Eleven skal kunne bruge sin stemme og krop til at udtrykke de ønskede stemninger i forskellige sange (tekstforståelse, indlevelse og performance på scenen)  Eleven skal blive vant til at optræde på scenen samt huske sange udenad.

KOMPETENCER
Eleven kan arbejde koncentreret og ansvarsfuldt i korlokalet (Grundtanken er her Det intelligente kor: alle sangere er medansvarligt for musikken og fællesskabet) Eleven kan interagere positivt, respektfuldt og anerkendende med de andre sangere 
Eleven kan indordne sig i en større gruppe og kende til metoder for god kommunikation 
Eleven ser sig i korsammenhæng som rollemodel for yngre sangere

VIDEN
Eleven har kendskab til hvad god kropsholdning indebærer samt hvordan vejrtrækning og støtte hænger sammen.
Eleven har basal viden om stemmefunktioner.
Eleven har kendskab til forskellige arbejdsmetoder og øvelser under korprøven. 
Eleven har kendskab, hvordan man arbejder i en lydprøve og koncert.

FÆRDIGHEDER
Eleven skal kunne lære materialet gennem gehør samt let nodelæsning 
Eleven skal have hørelæremæssigt overblik i forhold til at kunne imitere rytmer, melodier og forskellige udtryk fra korlederen.
Eleven skal kunne blende sin stemme korisk med andre stemmer. 
Eleven skal kunne bruge sin stemme og krop til at udtrykke de ønskede stemninger i forskellige sange (tekstforståelse, indlevelse og performance på scenen)  Eleven skal blive vant til at optræde på scenen samt huske sange udenad.

KOMPETENCER
Eleven kan arbejde koncentreret og ansvarsfuldt i korlokalet (Grundtanken er her Det intelligente kor: alle sangere er medansvarligt for musikken og fællesskabet) Eleven kan interagere positivt, respektfuldt og anerkendende med de andre sangere
Eleven kan indordne sig i en større gruppe og kende til metoder for god kommunikation
Eleven ser sig i korsammenhæng som rollemodel for yngre sangere

VIDEN
Eleven har kendskab til hvad god kropsholdning indebærer, hvordan vejrtrækning og støtte hænger sammen, samt viden om hvordan man får samt opretholder en funktionsdygtig stemme
Eleven har kendskab til forskellige stemmefunktioner (overdrive, edge, neutral osv)
Eleven har kendskab til typiske fraseringer og er stilbevidst
Eleven har kendskab til forskellige arbejdsmetoder og øvelser under korprøven
Eleven har kendskab til, hvordan man arbejder med sine lektier mest effektivt
Eleven har kendskab, hvordan man arbejder i en lydprøve og koncert
Eleven har kendskab, hvordan man synger i kor- og solistmikrofoner

FÆRDIGHEDER
Eleven skal kunne orientere sig om egen korstemme ud fra et korpartitur og tilnærmelsesvis synge efter bladet 
Eleven skal have hørelæremæssigt overblik i forhold til at kunne imitere rytmer, melodier og forskellige udtryk fra korlederen og andre sangere 
Eleven skal blive stærk til at intonere både i kor- og solistsammenhæng og have styr på basis værktøjer indenfor hørelære og sangteknik for at opnå dette 
Eleven skal kunne blende sin stemme korisk med andre stemmer 
Eleven skal kunne bruge sin stemme og krop til at udtrykke de ønskede stemninger i forskellige sange (tekstforståelse, indlevelse og performance på scenen) 
Eleven skal have en tydelig og korrekt engelsk udtale
Eleven skal blive vant til at optræde på scenen samt uden noder og tekst
Eleven skal som solist kunne finde frem til sin egen eller en gruppe koreografi

KOMPETENCER
Eleven kan arbejde koncentreret og ansvarsfuldt i korlokalet såvel som med egne lektier derhjemme (Grundtanken er her Det intelligente kor: alle sangere er medansvarligt for musikken og fællesskabet)
Eleven kan interagere positivt, respektfuldt og anerkendende med de andre sangere
Eleven kan indordne sig i en større gruppe og kende til metoder for god kommunikation
Eleven ser sig i korsammenhæng som rollemodel for yngre sangere


VIDEN 
Eleven har kendskab til hvad god kropsholdning indebærer, hvordan vejrtrækning og støtte hænger sammen, samt viden om hvordan man får samt opretholder en funktionsdygtig stemme
Eleven har kendskab til forskellige stemmefunktioner (overdrive, edge, neutral osv)
Eleven har kendskab til typiske fraseringer og er stilbevidst
Eleven har kendskab til forskellige arbejdsmetoder og øvelser under korprøven
Eleven har kendskab til, hvordan man arbejder med sine lektier mest effektivt 
Eleven har kendskab, hvordan man arbejder i en lydprøve og koncert 
Eleven har kendskab, hvordan man synger i kor- og solistmikrofoner

FÆRDIGHEDER
Eleven skal kunne orientere sig om egen korstemme ud fra et korpartitur og tilnærmelsesvis synge efter bladet 
Eleven skal have hørelæremæssigt overblik i forhold til at kunne imitere rytmer, melodier og forskellige udtryk fra korlederen og andre sangere 
Eleven skal blive stærk til at intonere både i kor- og solistsammenhæng og have styr på basis værktøjer indenfor hørelære og sangteknik for at opnå dette 
Eleven skal kunne blende sin stemme korisk med andre stemmer 
Eleven skal kunne bruge sin stemme og krop til at udtrykke de ønskede stemninger i forskellige sange (tekstforståelse, indlevelse og performance på scenen)  Eleven skal have en tydelig og korrekt engelsk udtale 
Eleven skal blive vant til at optræde på scenen samt uden noder og tekst
Eleven skal som solist kunne finde frem til sin egen eller en gruppe koreografi

KOMPETENCER
Eleven kan arbejde koncentreret og ansvarsfuldt i korlokalet såvel som med egne lektier derhjemme (Grundtanken er her: Det intelligente kor: alle sangere er medansvarligt for musikken og fællesskabet)
Eleven kan interagere positivt, respektfuldt og anerkendende med de andre sangere 
Eleven kan indordne sig i en større gruppe og kende til metoder for god kommunikation 
Eleven ser sig i korsammenhæng som rollemodel for yngre sangere

VIDEN
Eleven har kendskab til hvad god kropsholdning indebærer samt hvordan vejrtrækning og støtte hænger sammen. 
Eleven har basal viden om stemmefunktioner. 
Eleven har kendskab til forskellige arbejdsmetoder og øvelser under korprøven.

FÆRDIGHEDER
Eleven skal kunne lære materialet gennem gehør.
Eleven skal have hørelæremæssigt overblik i forhold til at kunne imitere rytmer, melodier og forskellige udtryk fra korlederen.
Eleven skal kunne blende sin stemme korisk med andre stemmer.
Eleven skal kunne bruge sin stemme og krop til at udtrykke de ønskede stemninger i forskellige sange (tekstforståelse og indlevelse).

KOMPETENCER
Eleven kan arbejde koncentreret og ansvarsfuldt i korlokalet (Grundtanken er her Det intelligente kor: alle sangere er medansvarligt for musikken og fællesskabet) Eleven kan interagere positivt, respektfuldt og anerkendende med de andre sangere
Eleven kan indordne sig i en større gruppe og kende til metoder for god kommunikation
Eleven ser sig i korsammenhæng som rollemodel for yngre sangere